Gå till innehållet

Slutförvarsfrågan nu redo för beslut i Östhammars kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun ska hålla ett extrainsatt möte den 13 oktober för att besluta om etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att fullmäktige accepterar etableringen. Innan ärendet tas upp av kommunfullmäktige ska det även hanteras av kommunstyrelsen och förslaget kan då komma att justeras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Så här lyder formuleringen som kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit:

”Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.”

Nästa steg

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun anser alltså att vår kommun är redo att gå till beslut den 13 oktober. Detta voterades det om vid det senaste kommunfullmäktigemötet den 22 september.

Den så kallade kommunala vetorätten innebär att antingen acceptera eller neka etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det innebär att kommunens ställningstagande väger tungt när regeringen sedan ska ta sitt beslut i frågan. Skulle regeringen ge tillåtlighet går ärendet vidare till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten för beslut om villkor för tillstånd.

Bakgrund

Sedan 1995 har Östhammars kommun varit engagerade som aktiv part i slutförvarsprocessen.  Vi har sedan dess haft en organisation som på flera olika sätt varit involverade i arbetet.  Svensk Kärnbränslehantering AB lämnade 2011 in ansökan enligt miljöbalken om tillstånd till verksamhet vid anläggningar som ingår i ett sammanhängande system för slutförvaring för använt kärnbränsle och kärnavfall. Det som avses är en slutförvarsanläggning för det inkapslade använda kärnbränslet i Forsmark, Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning (Clink) i Oskarshamns kommun. Båda kommunerna har vetorätt. Oskarshamns kommun tog under 2018 beslutet att tillstyrka den del som skulle förläggas i den kommunen.

Mer information

Besök gärna vår webbplats  med information om de slutförvar för radioaktivt avfall som är, eller kan bli, aktuella i Östhammars kommun. 

På  slutförvarswebben kan du även anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

www.slutforvarforsmark.se

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta slutförvarsenheten. 

Publicerad
23 september 2020
Senast uppdaterad
23 september 2020
Ansvarig organisation
Slutförvarsorganisationen