Gå till innehållet

Aspo naturreservat

- bada, grilla och lek där stilla vatten möter skog

Är du på jakt efter en fin picknickplats i det gröna där barnen kan leka? Där ni också kan grilla och ta ett dopp? Då tror vi att du kommer tycka om Aspbo. När du närmar dig Aspbo naturreservat, cirka fem kilometer från
Österbybruk, skiftar naturen karaktär – från mörk barrskog till ljusare lövskog med vattenkontakt. Här finns stora gräsytor och lundmiljöer med hasselbuketter. Vid Stordammens strand finns blandskog med aspar och björkar i gamla blomrika hagmarker.

Bada och grilla – och kanske tälta

Här finns två badplatser med sandbotten och gott om gräsytor för fika och lek. Vid den östra badplatsen (kallas också Aspbo 3) finns en tillgänglig toalett, grillplats, stora gräsytor och en badplats med sandbotten. Vill du prova att sova utomhus? Här på gräsytorna är perfekt att slå upp tältet för dig som är nybörjare – eller kanske för dig som kommer vandrande på Upplandsleden/Vikingaleden från Gimo eller Florarna. Det finns vatten i en pump intill gräsytan. Läs mer om tältning och allemansrätten längst ner på sidan.

Den västra badplatsen (kallas också Aspbo 1) är lite mindre, men har en fin grillplats. Här parkerar du vid det som tidigare var en granplantering, men som nu är avverkad. Det kan se lite tråkigt ut men åtgärden är gjort för att istället släppa upp lövträd och skapa en ljusare flerskiktad miljö – så det kommer bli fint när det fått växa upp igen. Grillplatsen ligger fint intill vattnet.

Vandra kort eller långt

En kortare stigslinga på två kilometer finns i Aspbo naturreservat. Halva sträckan går du längs vattnet på den orangemarkerade Upplandsleden. Andra halvan viker du av på en gulmarkerad stig som leder dig fram genom den småkuperade skogen.

Vill du vandra längre sträckor så kan du både vandra Upplandsleden/Vikingaleden österut mot Gimo (etapp 11, 21 km) eller västerut ca 4 km mot Österbybruk och Österbybruksslingan (slinga 12:1) och Gröna stråk, eller vika av norrut mot Florarna förbi Filmsjön och Vika (etapp 12, 19 km). Här finns många alternativ för korta eller långa äventyr.

Skridskoslingor och skidspår på vintern

Vintertid när det är tillräckligt kallt plogas skridskoslingor och skidspår på isen. Det är en häftig upplevelse att höra skären mot isen en solig förmiddag i februari.

Naturen i Aspbo

Naturen i Aspbo naturreservat omfattar ett gammalt odlings- och betesområde mellan Stordammens norra strand och väg 1127. Det utgörs främst av svagt kuperad och ned mot vattnet sluttande moränmark med enstaka hällar. Reservatet ligger i ett sjörikt och flackt område, som sträcker sig mot Österbybruk och Dannemora. Markerna norr om Stordammen utgjordes tidigare av ett småbrutet landskap, där Aspbo ingick som en av flera små gårdar med omgivande åker-, ängs- och hagmark. Skogsbetet har upphört och de hävdade markerna har till stor del växt eller planterats igen.

Naturvärdena i reservatet är framförallt knutna till gamla träd och buskar, som växt upp i de f d ängs- och betesmarkerna. Det finns många grova björkar, aspar, tallar och hasselbuskar, men också inslag av ädellövträd. I skogen växer fortfarande många hävdgynnade kärlväxter som till exempel borsttistel, stor och liten blåklocka, fyrkantig johannesört, backsmörblomma och jungfrulin. Orkidéerna grönyxne, nattviol och grönvit nattviol finns i området. På våren kan du lyssna till fåglarnas konsert bland träden och har du tur kan du se en utter simma förbi i Stordammen.

Hitta hit

Om du tar bilen finns två parkeringar vid Aspbo, en mindre närmare Österbybruk och en större österut.

Det är lagom cykelavstånd från Österbybruk. Du kan också ta dig hit till fots via Upplandsleden.

Läs mer:

www.naturkartan.se/sv/uppsalalan/aspbo
https://naturkartan.se/sv/upplandsleden/upplandsleden-etapp-11
https://naturkartan.se/sv/upplandsleden/upplandsleden-etapp-12
https://www.facebook.com/GronaStrak

Tältning och allemansrätten

Att tälta med ett par, tre tält under något enstaka dygn ingår i allemansrätten. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.

Om ni tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området. Anslagstavlor i området visar vad som gäller. Du kan också få mer information från kommunen eller länsstyrelsen.

Läs mer: https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Taltning/

Välkommen till området Aspbo – och ut och njut!

Publicerad
6 juli 2021
Senast uppdaterad
6 juli 2021
Ansvarig organisation
Attraktiv kommun
Ämne
Ut och njut