Gå till innehållet

Chefsdialog om nya digitala arbetssätt

Arbetslivet har förändrats under pandemin, med hjälp av nya digitala arbetssätt kan vi öka effektivitet och flexibilitet. I torsdags, i förra veckan, genomfördes en chefsdialog med reflektioner och lärande kring de nya principerna för digitalt arbete.

Efter en lång tid med undvikande av fysiska möten under pandemin vet vi att en stor del av våra arbetsuppgifter kan utföras lika bra på distans. Medborgare, kunder, brukare och vårdnadshavaren kan få service och bemötas på alternativa sätt och många av oss har blivit trygga i att hantera tekniken som följer med de nya digitala arbetssätten.
  – Alla yrkesgrupper har inslag av digitalt arbete på olika sätt och det betyder att vi kan bli fler som bidrar till kommunens hållbarhetslöfte om en fossilfri arbetspendling och möteskultur, säger Pauliina Lundberg, HR-chef.

Ta eget ansvar 

Att arbetsuppgifter inte är platsbundna på samma sätt som tidigare skapar möjligheter att planera var och hur arbetet kan utföras, vilket bidrar till en minskad miljöpåverkan. Den ökade flexibiliteten i när och var vi jobbar, om än bara en del av arbetstiden, leder också till ökade möjligheter för fler yrkesgrupper att förena arbetsliv med privatliv.
  – För att vi ska hålla i längden behöver vi också ta eget ansvar för vår hälsa och välmående genom att tillämpa ett hållbart arbetssätt anpassat till arbetets krav och förutsättningar, säger Pauliina.
Det finns med andra ord stora vinster med det nya arbetssättet och nu gäller det att säkerställa förutsättningarna så att alla som vill och kan ska kunna välja att jobba på det nya sättet, även utan restriktioner.
  – Det gör oss till en ännu mer attraktiv arbetsgivare, säger Pauliina. 

Möjligheter och ökad flexibilitet 

Digitala arbetssätt var temat för förra veckans chefsdialog och det var ett ämne som engagerade de inbjudna cheferna.
  – Vi har haft diskussioner om hur vi vill ha det i framtiden och vad som är viktigt att tänka på i den här övergången, säger Helen Åsbrink, chef för Sektor verksamhetsstöd.
Enligt henne handlar det nya normala om att jobba långsiktigt hållbart och att medarbetare ska kunna välja ett arbetssätt som passar dem och deras uppgifter. Det innebär möjligheter och en ökad flexibilitet men inte nödvändigtvis en tvingande förändring.
  – Vi har insikt om att det finns många olika arbetsplatser med olika förutsättningar. En stor del av vår verksamhet behöver ske på plats men de flesta kan sannolikt identifiera några situationer där rutiner och arbetssätt kan tillämpas på flera olika sätt, säger hon.
I samtalen med cheferna nämns arbetsmoment som både kan genomföras på plats och digitalt, exempelvis utvecklingssamtal med vårdnadshavare och kontakter inom sektor omsorg. Att slippa resor i samband med utbildningar är ett annat exempel som nämns beträffande ökad flexibilitet och nya arbetssätt.

Angelägna ämnen som berör alla 

Chefsdialog är ett nytt forum sedan hösten 2020, till vilket samtliga chefer bjuds in. Det genomförs sex gånger per år, är en del av programmet för chefsutveckling och ett tillfälle för chefer att prata med varandra om angelägna ämnen som berör alla.
  – Det har ett stort värde att chefer från olika verksamheter möter kommunförvaltningens ledningsgrupp och att vi tillsammans tar ut riktningen hur vi ska agera i olika sammanhang, säger Pauliina.

 

Kontakter

Publicerad
22 september 2021
Senast uppdaterad
22 september 2021
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd