Gå till innehållet

Dessa är våra nya sektorchefer

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny organisationsmodell för Östhammars kommun. Syftet är att säkra att kommunorganisationen kan möta de utmaningar som den offentliga sektorn ser i framtiden. Från och med januari 2021 kommer vår organisation att bestå av en förvaltning indelad i fyra sektorer: utbildning, samhälle, omsorg och verksamhetsstöd.

Den kommunala verksamheten växer och behoven i välfärdssektorn ökar, samtidigt som kommunorganisationen behöver ha en budget i balans. Därför har det under det senaste dryga året pågått ett intensivt översynsarbete i Östhammars kommun, som nu resulterar i en organisationsförändring med en ny struktur för Östhammars kommuns tjänstemannaorganisation.

Det var i juni 2019 som kommunfullmäktige gav kommundirektören och förvaltningarna i uppdrag att se över hela den kommunala organisationen. Sedan dess har en översyn genomförs. Under sommaren och höstterminen 2020 har förändringarna samverkats, nya chefer tillsatts arbetet med att säkra implementeringen fortgått. Allt enligt planen, pandemin till trots.

- En av principerna när vi påbörjade med organisationsförändringen var att ta tillvara på vår nuvarande organisations styrka och medarbetare, säger Peter Nyberg, kommundirektör. Vi står inför en tid av osäkerhet, förändringsbehov och omställningar. Då känns det både betryggande och inspirerande att få jobba med Helen, Lisbeth, Lina och Ulf som sektorchefer. Jag är både nöjd och trygg med dessa rekryteringar.

Här presenterar vi de nya sektorcheferna

Helen Åsbrink, chef för sektor verksamhetsstöd

Helen har jobbat i kommunen sedan 2018 som chef för den tekniska förvaltningen. Under en period har hon samtidigt varit tillförordnad chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Hon vill bygga sektor verksamhetsstöd med kvalitet och hög effektivitet och hon tar sig an sig sitt nya uppdrag med ett stort engagemang. Dialog och att kunna tillhandahålla god service är viktigt för henne.

– Jag är energisk som person och gillar att hitta nya arbetsmetoder för att nå satta mål, säger Helen.

Följande verksamhetsområden ingår i sektor verksamhetsstöd: HR, måltid och städ, fastighetsdrift, ekonomi, kansli och utveckling, upphandling samt kommunikation och kundtjänst.

Lisbeth Bodén, chef för sektor bildning

Lisbeth har varit chef för barn- och utbildningsförvaltningen och har jobbat i kommunen sedan 2013. Under en period har hon samtidigt varit tillförordnad chef för socialförvaltningen. Hon ser fram emot sitt nya uppdrag som inte är helt olikt det hon hittills haft som skolchef. Vad som nu tillkommer är ett utökat ansvar för kommunens arbete med arbetsmarknadsåtgärder och integration.

– Jag har lång erfarenhet av att jobba med utbildning och jag tycker om att se människor växa, säger Lisbeth.

Med en ny gemensam förvaltning ser hon en öppning för nya arbetssätt och ett kommunövergripande tänkesätt, för att kunna jobba närmare varandra och lära känna varandras verksamheter bättre.

Följande verksamhetsområden ingår i sektor bildning: Förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, samt arbetsmarknadsenheten, som inkluderar kommunens aktivitetsansvar.

Lina Edlund, chef för sektor omsorg

Lina tillträdde tjänsten som chef för sektor omsorg i augusti2020. I sitt uppdrag har hon fått möjlighet att kombinera egen erfarenhet och kunskap inom ett område som ligger henne mycket varmt om hjärtat – vår välfärd. Hon välkomnar den nya organisationsmodellen som arbetats fram med fokus på det som är bäst för hela kommunen. Det menar hon skapar förutsättningar att kunna leverera välfärd med kvalitet.

Som chef är Lina ödmjuk och en modig förebild som inte har svårt för att fatta beslut. Hon har ett coachande ledarskap som inkluderar feedback.

– Tydliga förväntningar och mål skapar goda förutsättningar för samarbete, säger hon.

Följande verksamhetsområden ingår i sektor omsorg: Verksamhetsområde myndighet omsorg och Verksamhetsområde produktion omsorg.

Ulf Andersson, chef för sektor samhälle

Ulf började jobba i kommunen 2008, då han tillträdde tjänsten som näringslivschef. Sedan dess har han även varit chef för tillväxtkontoret och sedan 2019 chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Han har förväntningar på ett stärkt samarbete, när vår organisation nu kommer att verka i en och samma förvaltning. Förändringen tror han kommer att stärka värdekedjan och skapa förutsättningar för att kommunens resurser ska räcka till den leverans vi behöver göra. Ulf är en chef som tror på att lyssna på medarbetare och kunder.

– Där hämtar jag energi och inspiration till utveckling av verksamheten, säger han.

Följande verksamhetsområden ingår i sektor samhälle: tillväxt och attraktivitet, som inkluderar fritidsenheten, biblioteksenheten, enheten ung fritid, kulturfrågor, näringslivsfrågor, finskt förvaltningsområde, samt enheterna för plan, avfall, bygg respektive miljö.

Relaterad information

Östhammars kommuns nya organisationsschema

Framtidens behov ska mötas genom organisationsförändring

Publicerad
1 januari 2021
Senast uppdaterad
1 januari 2021
Ansvarig organisation
Kommunstyrelsen