Gå till innehållet

Svar på frågor om Alundas utveckling

Onsdag 10 november innehöll höll Sektor samhälle i en livesändning och temat var Alundas utveckling. Många frågor kom in och hanns inte med under sändning. Nu hittar du svaren här, tillsammans med en länk till sändningen för dig som missade den.

Livesändningen ligger kvar på Östhammars kommuns Facebooksida, men finns nu också i sin helhet på vår Youtubekanal där den också är textad

Upplever du att vi missat din fråga i sändningen eller i sammanställningen av de frågor som inte lyftes där? Hör gärna av dig via vår kundtjänst osthammardirekt@osthammar.se, så kompletterar vi listan eller återkommer till dig med svar.

Finns det planer på att dela upp skolan på något sätt, så att inte alla klasser är på samma skola?

Svar: Om skolan hålls ihop som en enhet eller inte, beror på det skolutredningsprojekt som pågår i Alunda. Att ha två skolenheter på olika platser i ett samhälle rymmer betydligt mer än att bara välja en plats. Man behöver titta på elevunderlag, skolvägar, utemiljöer, idrottsanläggningar och gymnastiksalar, specialsalar, underhålls- och driftskostnader, lärarresurser och annat. Det är ett riktigt pussel som behöver mycket tankemöda innan kommunen kan ge ett tydligt svar.

Varför väljs paviljonger när det är en så dyr lösning? Varför läggs fungerande byskolor ned? Varför är det så stora skolor i Östhammars kommun?

Svar: Paviljonger används när behoven identifieras väldigt snabbt och i avvaktan på en mer permanent lösning, till exempel om det flyttat in väldigt många barn snabbt på en ort eller under planering, rustning eller ombyggnation av en förskola eller skola. Hur man väljer att dimensionera skolor för det barnantal som finns eller förväntas, är en politisk fråga. Hänsyn behöver tas till barnens behov av en trygg skolmiljö, lärarnas behov av kollegialt lärande, tillgången till lärare och stödpersonal samt underhålls- och driftskostnader för byggnader. Allt sammantaget avgör vilken väg kommunen väljer.

Vad mer kan kommunen säga om Myrans förskola och förskoleplatser överlag?

Svar: Myrans förskola har tilldelats pengar i investeringsbudgeten och kommer att börja byggas under 2022. Förskolan och kommunens fastighetssida håller varandra uppdaterade med hur elevantalet utvecklas så att vi tillsammans kan ha en god beredskap som möter framtidens behov av platser. Ibland taktar vi inte riktigt, behoven kan uppstå snabbare än vi kan möta det i utbyggnadstakt.

Det är ett litet utbud av aktiviteter redan i dag för barn och ungdomar. Vad finns för planer?

Svar: Ungdomsgården i Alunda har öppet 2-3 kvällar i veckan, mycket mer kan den inte ha öppet i och med att vi har fem orter där vi är aktiva. Det finns utegym och ett rikt föreningsliv. Vi uppmuntrar unga till att ladda ned och använda appen ”Ung i Östhammars kommun”, där det går att komma med förslag på aktiviteter eller lämna in önskemål till vår enhet Ung fritid.

Vad finns att säga om lekplatser i Alunda?

Svar: Östhammars kommun inventerar just nu lekplatser och utemiljöer för barn och ungdomar och vi söker också samverkan med Östhammarshem för att tillsammans ge Alunda, likväl som andra orter, ett inspirerande utbud av lekytor där vi tillsammans kompletterar varandra.

Det finns ett stort intresse för innebandy i Alunda och därför brist på utrymmen på orten. Skulle landbadet kunna byggas in?

Svar: När orten växer tillkommer också nya behov. Behov som i dag är tydliga kommer behöva mötas och ett sådant är sannolikt behovet av idrottshall, inte minst mot bakgrund av de krav som ställs på skolans verksamhet. Lösningarna på behoven behöver diskuteras och där vill Östhammars kommun söka samarbeten med bland annat det lokala näringslivet och föreningslivet. Vilken plats som är mest lämplig för morgondagens behov är en av de frågor som berörs i det pågående översiktsplanearbetet.

Ska vårdcentralen bli kvar med paviljonger? Vi blev av med is där?

Svar: Det är tråkigt att isen försvann, men utbyggnaden av skolan väger tyngre ur samhällets synpunkt på just den ytan. Däremot finns ett stort värde i att skapa ismöjligheter för allmänheten att åka på och dylika initiativ är välkomna även i framtiden men på annan plats. Vårdcentralens paviljonger är en provisorisk lösning i väntan på att det ska bli klart för en permanent vårdcentral. Besluten om vårdcentraler fattas av Region Uppsala, inte kommunen.

Kommunalt underhåll av gemensamma fritidsytor, tex. minigolfbanan, pulkabacken, tennisbanan, volleybollplanen, ny isbana osv?

Svar: Flera av de objekt som nämns ovan har varit på initiativ av föreningar och drivits i föreningsregi. När föreningar inte längre orkar driva, är det inte alltid som kommunen kan ta emot objektet. Kommunen har inte möjlighet att ta över allt, utan det krävs att samhället och andra föreningskrafter vill kliva in. För föreningar som väljer att driva anläggningar som är öppna för allmänheten finns anläggningsstöd att söka.

”Vi behöver ett gym” lyfts och en annan lyfter  att det saknas lokaler – men gamla simhallen vid skolan står tom?

Svar: Etableringen av ett gym inrymmer många vägval, som kräver eftertanke. En av dessa är vad som kan vara en lämplig lokal, några av de andra är vilken roll det offentliga ska ha och hur kommunen ska komplettera privata intressenters vilja och ambition att vara verksamma på den öppna marknaden. Kommunens erbjudande av fritidsaktiviteter kommer behöva koncentreras på så sätt att utbudet på en ort kompletteras av verksamhet på en annan ort. Den inriktningen kommer innebära att samarbeten med både privata aktörer och ideella föreningar också fortsättningsvis kommer vara avgörande för orternas attraktivitet.

Just gamla simhallen ligger på Olandsskolans område. Den kommer ingå i den översyn av lokaler som kommunen behöver göra för att tillgodose de behov som skolverksamheten har, för att möta infyttningen av barn till Alunda.

Vill kommunen bygga fler hyresrätter eller sälja tomter för villabyggande?

Svar: Visionen för Alundas utveckling ger en tydlig vägledning: Alunda ska utvecklas hållbart – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det betyder att en variation av upplåtelseformer kommer att bli aktuell för Alundas utbyggnad. Plats kommer ges för nya hyresrätter, egnahem, bostadsrätter med mera.

Är Cecilia Willén Johansson fortfarande planchef i Östhammars kommun? Och fortfarande medlem i Alundas utvecklingsgrupp?

Svar: Cecilia är fortfarande planchef i Östhammars kommun och är för närvarande föräldraledig och Senny Ennerfors, som medverkade i webbsändningen, är vikarierande planchef. Engagemang utanför arbetstid får man efterfråga hos personen själv.

Bankomaten försvann, vad görs för att få ett nytt ställe för konantuttag?

Svar: Östhammars kommun har en pågående dialog med Bankomat AB för att hitta en möjlig lösning på problemet.

Vad tror kommunen om en snabblinje, för att vinna tid, med täta hållplatser efter Alunda, men inga stopp där Rasbobussen stannar?

Svar: Region Uppsala är de som beslutar om såväl turtäthet som hur många busshållplatser som ska trafikeras av en linje. Kommunen samverkar såklart med regionen och vi har regelbundna avstämningar för att synka utbyggnader i vår kommun och hur det påverkar kollektivtrafiksutbudet. Det bästa man som enskild kan göra är att kontakta regionen (UL).

Publicerad
18 november 2021
Senast uppdaterad
18 november 2021