Gå till innehållet

Förbättrad brandsäkerhet för tryggare boende

Nu inventeras brandsäkerheten hos mottagare av boendestöd. Målet är att skapa tryggare hem och ligger helt i linje med uppdraget som enheten Självständigt liv och boende, i Sektor omsorg, har. Arbetet görs i ett sambetsprojekt mellan Östhammars kommun och Uppsala Brandförsvar och efter årsskiftet kan mottagare av hemtjänst stå på tur.

Varje år dör ungefär 100 personer i bränder i Sverige. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sker flertalet av dessa bränder i hemmen och det är ofta äldre personer eller personer med funktionsnedsättning som drabbas. Mot den bakgrunden undersöker Östhammars kommun i samarbete med Uppsala Brandförsvar behovet av att anpassa brandskyddet efter individens förutsättningar. Först ut är mottagare av boendestöd. 

Ingen har tackat nej

– Projektet är en pilot. Alla medarbetare har utbildats av Uppsala brandförsvar och arbetet startade i mitten av augusti, säger Lennart Jonasson, projektledare på enheten Kansli och utveckling, Sektor verksamhetsstöd.
Nya arbetssätt och rutiner för ett systematiskt brandskyddsarbete har tagits fram, bland annat en checklista som ska hjälpa medarbetarna att identifiera eventuella åtgärder för att förbättra brandsäkerheten i hemmen. Medarbetarna på enheten Självständigt liv och boende frågar mottagarna av boendestöd om de vill ha hjälp att se över brandsäkerheten i deras hem och hittills har ingen tackat nej. Åtgärderna som identifieras i hemmen är råd och rekommendationer, inte krav. En del åtgärder kan göras direkt och om någon behöver ytterligare hjälp kan kommunens fixartjänst anlitas.
  – Det kändes bra och viktigt att gå igenom checklistan för brand. Jag hade en brandvarnare och ska så snart som möjligt köpa brandsläckare och brandfilt, säger en mottagare av boendestöd som vill vara anonym. 

Betydelsefulla brandskyddsåtgärder

– Det allra viktigaste är att skapa en ökad medvetenhet kring brandsäkerheten. Vi reflekterar över livssituationen och ser hur människorna vi möter kan vara tryggare i sina hem, säger Sophia Strandberg Åkerlöf, enhetschef på Självständigt liv och boende.
Det kan handla om enkla saker, till exempel hur man handskas med tändare och tändstickor och att inte placera lättantändliga saker nära spisen – enkla men betydelsefulla brandskyddsåtgärder.
  − Vi är otroligt glada att det här viktiga samarbetet kommit igång med Östhammars kommun. Att använda checklistan är ett effektivt sätt att uppmärksamma och förbättra brandskyddet hos dem som är särskilt riskutsatta i händelse av brand, säger Johan Svebrant, verksamhetsutvecklare på Uppsala brandförsvar. 

Trygga i sina hem 

Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt och få individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden.
  – Vi vill att människor ska vara trygga i sina hem, därför är det här arbetet så viktigt, säger Lennart.
I december ska projektet utvärderas. Om resultatet av arbetet motsvarar förväntningarna kommer fler att kunna ta del av kunskaper och erfarenheter kring individuellt anpassad brandsäkerhet. En angelägen och nämnd målgrupp i sammanhanget är mottagare av hemtjänst.
  − Vi hoppas att pilotprojektet slår väl ut så att det blir en fortsättning och att fler verksamheter inom Östhammars kommun får möjlighet att jobba med de här viktiga frågorna, säger Johan Svebrant.


Fotnot: På bilden ses Eva Larsson och Eva Ramborg, två av medarbetarna på enheten Självständigt liv och boende, som arbetar med individuellt anpassad brandsäkerhet hos mottagare av boendestöd.

Läs mer på MSB:s hemsida om stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta 

Exempel ur checklistan:

  • Finns fungerande brandvarnare?
  • Kan du uppfatta ljudet från brandvarnaren?
  • Röker du och gör du det på ett säkert sätt?
  • Är elektronikföremål och sladdar i gott skick?
  • Kan du ringa 112 själv och uppge adressen?
  • Kan du utrymma själv på 2-3 minuter?
  • Är utrymningsvägarna fria?

Kontakter

Publicerad
3 september 2021
Senast uppdaterad
3 september 2021
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd