Gå till innehållet

Framtidens behov ska mötas genom organisationsförändring

Den kommunala verksamheten växer och behoven i välfärdssektorn ökar, samtidigt som kommunorganisationen behöver ha en budget i balans. Därför har det under det senaste dryga året pågått ett intensivt översynsarbete i Östhammars kommun, som nu resulterar i en organisationsförändring med en ny struktur för Östhammars kommuns tjänstemannaorganisation.

Mål med förändringen

Det var i juni 2019 som kommunfullmäktige gav kommundirektören och förvaltningarna i uppdrag att se över hela den kommunala organisationen.

- Vi står inför en period då kommunens verksamheter växer snabbare än kommunens intäkter. Detta beror på att allt fler har behov av kommunens verksamheter: förskola, skola, äldreomsorg. Då är det extra viktigt att vi kan frigöra resurser till våra kärnverksamheter, säger Margareta Widén-Berggren, kommunstyrelsens vice ordförande. 

För att säkra att kommunorganisationen kan möta de utmaningar som den offentliga sektorn ser i framtiden föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige att ta detta beslut. Målen för organisationsförändringen tydliggjordes då också: 

– Vi vill främst uppnå tre saker med den här förändringen. Vi vill skapa mer pengar till våra kärnverksamheter genom effektivitet, stärka kvaliteten i alla delar som vi gör och få en mer medskapande och samverkansorienterad organisation, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande, och fortsätter: Organisationsförändringen omfattar alltså inte den politiska organisationen. Uppdraget som kommundirektören och kommunledningsgruppen fick var att se över hur kärnverksamheten och stödfunktioner ska organiseras för att möjliggöra dessa mål. 

Ny struktur för kommunens tjänstemannaorganisation

I juni 2020, beslutade kommunfullmäktige om kommunorganisationens nya struktur: En förvaltning organiserad i fyra sektorer, varav en är ett samlat verksamhetsstöd. 

Kommunens fem nämnder kommer även fortsättningsvis att ge tjänstemannaorganisationen uppdrag. 

- Skillnaden är att det är kommunförvaltningens ledningsgrupp som är mottagare av dessa, och fördelar dem till sektorerna, berättar Peter Nyberg. Vissa uppdrag kan alltså verksamhetsområden i flera sektorer få i uppdrag att lösa tillsammans. Syftet är att stärka vårt interna samarbete och säkra att vi använder våra resurser på bästa sätt. 

Fortsatt förändringsarbete trots pandemin

Då ett stort arbete redan genomförts där många medarbetare engagerats under lång tid beslutade kommunledningsgruppen att inte låta pandemin skjuta på det fortsatta arbetet med organisationsförändringen. Under sommaren och höstterminen 2020 har förändringarna samverkats, nya chefer tillsatts arbetet med att säkra implementeringen fortgått. Allt enligt planen. Ett stort arbete har också varit att spegla förändringen i organisationens reglementen och digitala system. Och nu är det äntligen dags för den formella övergången till den nya organisationsstrukturen. 

För våra målgrupper; brukare, anhöriga, elever, vårdnadshavare, företagare och kunder innebär förändringen till att börja med endast en ändring i namnet på verksamheten de är i kontakt med. Framöver så ska förändringen märkas genom att de uppsatta målen nås. 

- Det kommer att krävas både tålamod och lyhördhet för att genomföra detta på bästa sätt, säger Peter Nyberg. Jag har tillit och förtroende för både verksamheter och medarbetare. Det tar jag med mig i det fortsatta arbetet. Det är roligt och spännande att äntligen få börja jobba i vår nya organisation!

Relaterad information

Östhammars kommuns organisationsschema fr o m 2021

Dessa är våra nya sektorchefer

Publicerad
1 januari 2021
Senast uppdaterad
1 januari 2021
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd