Gå till innehållet

Lägesrapport Frösan

Det händer en hel del just nu i projektet "Nya skolan". Efter att själva skolbyggnaden tagits i bruk fortsätter arbeten med att projektera en ny matsal och viss ombyggnation av köket. Detta skriver Fredrik Nyman, förvaltare, i sin lägesrapport.

Parallellt med det detaljprojekterar vi skolgården och busslösningen.

Eleverna är med och planerar nya skolgården

Målet med skolgården är att integrera befintliga träd och grönytor som en del av  skolgårdstänket. Det finns en vilja att få skolgården indelad i olika zoner där olika aktiviteter får avgöra utförandet. I arbetet med att planera skolgården är verksamheten med och tycker till om en rad olika saker. Det har även hållits en workshop där eleverna fått komma med inspel och idéer om utformningen.

Matsalen ger plats för ett större kök

Projekteringen av nya matsalen är i ett intensivt skede där arbetet just nu fokuserar på att få fram bygglovshandlingar. För att möta kommande krav på ökad tillagning av mat i Frösanköket kommer vi i och med byggandet av ny matsal även att vidga köket. Detta resulterar i att den gamla scenen försvinner och att vi  därför i projekteringen tittar  på olika möjligheter att ersätta scenen med en ny i nya matsalen.

Utvärdering innan slutgiltiga åtgärder färdigställs

Matsalen och skolbyggnaden kommer att förbindas av en länkbyggnad. Fasaden på matsalsbyggnaden är tänkt att vara vägledande för hur själva skolbyggnadens fasad tillslut kommer att utformas. Skolans fasad samt en del andra åtgärder kommer att ingå i en fas i projektet som vi valt att kalla optimering. Det vill säga att vi låter verksamheten ”boa in sig” och att vi först under vårterminen utvärderar olika saker och därefter gör de slutgiltiga åtgärder så som vi vill ha det. Det kommer exempelvis röra sig om målning av fondväggar, fasadskyltar och placering av viss elkrävande inredning. Tanken är att optimeringen mestadels ska ske under sommarlovet – även om vi gör en del åtgärder löpande redan nu.

Rivning av gamla skolan är påbörjad

Rivning av den gamla delen har inletts med så kallad selektiv rivning, det rör sig om hus 1,2,3 och 11 som får all inredning borttagen innan grävmaskinerna tar vid. Hus 11 innehåller ett skyddsrum så där får vi göra lite extra insatser för att säkerställa  dess funktion, såväl i freds- som i krigstid. Skyddsrummet kommer att vara kvar men huset uppepå kommer att rivas, så under den tilltänkta skolgården kommer skyddsrummet fortfarande att leva sitt eget liv.

Sist men inte minst jobbar vi med en större trafiksäkerhetslösning för Tomtbergavägen i området Tomtberga förskola/Edsskolan/Frösan.

Vid pennan
Fredrik Nyman, förvaltare, intern fastighetsservice.

Kontakter

Publicerad
16 februari 2021
Senast uppdaterad
16 februari 2021
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Projekt Nya Skolan