Gå till innehållet

Öregrunds invånare tycker till i enkät

Invånarna i Öregrund är nöjda – även om det finns många idéer för förbättring på lokal nivå. Det visar resultatet av den enkät som under hösten ställts till kommunens invånare i Öregrund.

oregrund_vinter

Syftet med undersökningen var att skapa en tydligare bild av vad de som bor och verkar i Öregrund tycker om olika frågor lokalt. Respondenterna har fått svara på frågor som rör tillgänglighet, trängsel, trafiksäkerhet, renhållning, boende, företagandeutbud/evenemang, regler och kulturmiljö.

Som ett komplement till enkätundersökningen har dessutom ett stort antal djupintervjuer genomförts.

-  Över tre hundra fritextsvar förstärker också bilden av att Öregrundsborna är nöjda, samtidigt som det finns massor med idéer på saker som kan bli bättre. Trafiksituationen är det frågeområde som skapar mest missnöje. Det handlar främst om säkerheten för oskyddade gångtrafikanter under sommaren, säger Ulf Andersson, chef Sektor Samhälle.

Rapporten slår fast att kommunens arbete med att fastställa nya ordningsföreskrifter behöver läggas på en avvägd nivå för att värna både kulturmiljöer och den inre hamnen som evenemangsområde och plats för uteserveringar.  

-  Undersökningen gör det tydligt att Öregrund uppfattas som en attraktiv plats och det finns en bred vilja att låta orten utvecklas genom den dialog och samverkan som genomförts under 2021, säger Ulf Andersson.

Här kan du ta del av rapporten
Här kan du läsa mer om resultatet av genomförda intervjuer

Enkäten genomfördes på uppdrag av Enkätfabriken under perioden 18 oktober – 5 november 2021. Enkäten skickades till 3588 boende, företag och fritidshusägare i Öregrund. Totalt inkom 1294 svar.

Publicerad
24 november 2021
Senast uppdaterad
24 november 2021
Ansvarig organisation
Sektor samhälle