Gå till innehållet

Östhammars kommun motsätter sig en delning av slutförvarsansökan

Under tisdagskvällen beslutade kommunfullmäktige i Östhammars kommun att motsätta sig att avgörandet om slutförvarssystemet för använt kärnbränsle och kärnavfall delas upp och att beslut om utökad mellanlagring fattas i ett separat beslut.

Under tisdagskvällen beslutade kommunfullmäktige i Östhammars kommun att motsätta sig att avgörandet om slutförvarssystemet för använt kärnbränsle och kärnavfall delas upp och att beslut om utökad mellanlagring fattas i ett separat beslut.

Östhammars kommuns inställning är att ansökningarna som omfattar det sammanhängande systemet för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall ska prövas samlat och samtidigt. 

Sammanträdet websändes och går att se i efterhand.

Ställningstagandet gjordes med anledning av en remiss som kommunen fått från regeringen om att bryta ut den del av slutförvarssystemet som avser det mellanlagret Clab för avgörande i ett separat beslut. Enligt remissmissivet finns det en betydande risk att mellanlagret blir fullt innan det finns ett lagakraftvunnet beslut för hela slutförvarssystemet och därför ett behov av att bryta ut den del av ansökan som avser utökad mellanlagring.

I yttrandet anges flera skäl till kommunens inställning. Ett av dem är att ansökan genom hela prövningen har gällt ett sammanhållet system och att det är med det som utgångspunkt som kommunen har tagit ställning i vetofrågan. Östhammars kommun bedömer även att regeringen har ett tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut om ansökan om slutförvarssystemet i sin helhet. Yttrandet i sin helhet finns att läsa på kommunens hemsida.

 

Bakgrund

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte 2011 om tillstånd för ett sammanhängande system för slutförvaring för använt kärnbränsle och kärnavfall. I ansökan ingår dels en utökning av det befintliga centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) och en inkapslingsanläggning i Simpevarp i Oskarshamns kommun (Clink) och dels en slutförvarsanläggning i Forsmark i Östhammars kommun.

Efter en omfattande beredning lämnade Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten i januari 2018 över ärendena med var sitt eget yttrande till regeringen. Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrkte i sitt yttrande ansökan medan Mark- och miljödomstolen ansåg att det fanns kvarstående frågor som behövde utredas för att verksamheten skulle vara tillåtlig enligt miljöbalken. De kvarstående frågorna gällde dels ytterligare underlag kopplat till kapselns skyddsförmåga och dels klargörande av vem som har ansvar enligt miljöbalken för slutförvarsanläggningen på lång sikt. I april 2019 lämnade SKB in en komplettering av ansökan gällande kapselns skyddsförmåga och i juni 2020 beslutade riksdagen om lagändringar som innebär att statens ansvar för slutförvar tydliggörs.

Regeringen avgör om tillstånd ska ges men för att regeringen ska få tillåta verksamheten krävs kommunfullmäktiges tillstyrkan. Det är kommunfullmäktige i den kommun där den nya verksamheten avses att etableras som har så kallad vetorätt. Det innebär att Oskarshamns kommun har vetorätt för inkapslingsanläggningen och Östhammars kommun för slutförvaret. Oskarshamns kommun tillstyrkte etableringen i juni 2018 och Östhammars kommun i oktober 2020.

 

Mer information

Du kan hitta mer information om slutförvarsfrågor i Östhammars kommun på www.slutforvarforsmark.se där kan du även hitta kontaktinformation till politiker och personal som är involverade i frågorna. 

Publicerad
6 juli 2021
Senast uppdaterad
6 juli 2021