Gå till innehållet

Kommunstyrelsens arbetsutskott presenterar förslag till beslut gällande utbyggnad av slutförvaret SFR

Östhammars kommuns kommunalråd bjuder in till öppen presskonferens angående förslag till ställningstagande gällande en utbyggnad av det befintliga slutförvaret (SFR) i Forsmark.

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte 2014 om tillstånd för utbyggnad och fortsatt drift av slutförvarsanläggningen för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark i Östhammars kommun. Regeringen beslutade 2016 att tillåtligheten av den planerade utbyggnaden ska prövas av regeringen. Beslutet innebär bland annat att kommunen har så kallad vetorätt i prövningen enligt miljöbalken vilket innebär att kommunfullmäktiges tillstyrkan krävs för att regeringen ska få tillåta verksamheten. Fullmäktige i Östhammars kommun har därför att ta ställning till om utbyggnaden av SFR ska tillstyrkas eller inte. Ärendet planeras att tas upp för beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april.


Kommunstyrelsens arbetsutskott i Östhammars kommun kommer på sitt sammanträde den 6 april att ta upp frågan om kommunens ställningstagande gällande en utbyggnad av SFR. På pressträffen presenterar de sitt förslag till beslut samt motivering till detta. 

Presskonferensen kommer att sändas live på Östhammars kommuns Youtubekanal. 

Länk: https://www.youtube.com/osthammarskommun

Datum: 6 april

Tid: 15:30

Kontakter

Publicerad
1 april 2021
Senast uppdaterad
1 april 2021