Gå till innehållet

Regeringen säger ja till en utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

Regeringen meddelade den 22 december att de tillstyrker Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om en utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

Östhammars kommun har vetorätt i prövningen och i april 2021 tillstyrkte kommunfullmäktige utbyggnaden av SFR under förutsättning att kommunen ges vetorätt vid en eventuell omprövning av verksamheten.

Bakgrund

I december 2014 lämnade SKB in en ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR. SKB har ansökt om utbyggnad för att i första hand rymma rivningsavfall från Sveriges kärntekniska anläggningar. Utbyggnaden av SFR planeras i direkt anslutning till den befintliga anläggningen och de två tillsammans är tänkt att fungera som en enhet. Utbyggt SFR kommer att vara cirka tre gånger större än befintlig anläggning.

Under hösten 2019 lämnade Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten över ansökan till regeringen tillsammans med sin bedömning av ansökan. Båda myndigheterna tillstyrkte ansökan.

Vad händer nu?

I och med regeringens beslut idag går prövningen in i nästa steg. Ansökan kommer fortsatt att hanteras av Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten innan SKB kan påbörja utbyggnaden av anläggningen. Östhammars kommun har även fortsatt en roll i prövningen, bland annat i samband med villkorsförhandling i Mark- och miljödomstolen.

Mer information

Besök gärna vår webbplats www.slutforvarforsmark.se för att få mer information om de slutförvar för radioaktivt avfall som är, eller kan bli, aktuella i Östhammars kommun.

Kontakter

Publicerad
22 december 2021
Senast uppdaterad
22 december 2021
Ansvarig organisation
Slutförvarsenheten