Gå till innehållet

Stigarna på Raggarön - vandra och andas havsluft

Vill du vandra med närhet till kusten? På Raggarön finns ett rikt nätverk av stigar som Raggarö hembygdsförening röjt fram – perfekt för en helgutflykt! Du kan parkera vid hembygdsgården eller vid naturreservatet Havsvik, som också är värt ett besök. Längs stigarna finns många skyltar som berättar om platser och personer som levt på Raggarön. Hela stigsystemet är totalt ca 17 km och det går bra att gå kortare eller längre slingor.

Det finns många fina platser längs vattnet att sätta sig och ta paus, dricka kaffe och äta matsäck. Hembygdsföreningen är också på gång att anlägga två grillplatser i området.

Raggarön präglas av alla fiskarbönder som under generationers lopp har skapat ett småbrutet, levande skärgårdslandskap. Här finns betade hagar, ängar, gårdsmiljöer och skogar om vartannat och havet är aldrig långt borta. Raggarön är exempel på ett typiskt jordbrukslandskap i skärgården med många traditionella inslag som hamlade träd, hölador, skogsbeten och ett småbrutet landskap. Floran och faunan är ovanligt artrik. I den kalkrika jorden trivs t ex den sällsynta vita skogsliljan och orkidén guckusko.

Karta över stigarna kan du ladda ner här.

Lördagen 24 april kommer Raggarö Hembygdsföreningen ordna en guidad tur. 
Du kan redan nu anmäla dig till raggaro.hbf@gmail.com

Naturreservatet Havsvik

Alldeles intill stigarna på Raggarön ligger naturreservatet Havsvik. I reservatet kan du vandra genom öppna betesmarker och en omväxlande och örtrik granskog. En drygt 1 km lång stig går ut mot Näsudden, men allra längst ut är det privat mark så här får du vända och kan prova att gå längs ena strandkanten tillbaka om du vill byta väg.

Här har kreatur gått på bete under lång tid vilket syns på skogen som är gles och rik på små gläntor. I den kalkrika jorden trivs t ex den sällsynta vita skogsliljan och orkidéen guckusko, med sina stora och säregna röd-gula blommor. I skogen finns sällsynta svampar och insekter som behöver solbelysta tallar för sin överlevnad, bland annat de svåruttalade dvärgtallvecklare och den åttafläckiga praktbaggen. Tyvärr är det dock inte så lätt att få syn på skalbaggarna, eftersom de lever större delen av sitt liv under barken.

Kom gärna ut en varm sommardag för att njuta av naturen, vågornas brus och ett dopp i viken. Har du båt kan du lägga till vid naturhamnen i viken på västra sidan av reservatet.

Tänk på att lämna denna skärgårdsö lika vacker som du fann den och låt guckuskon stå orörd i skogen! Havsvik är ett naturreservat där särskilda regler gäller.

Se karta över naturreservatet på Naturkartan.

Långalmastigen

En annan fin vandringsslinga finns med start vid Långalma gamla skola eller Lösholmen. är 5-6 km lång och du går mestadels på väg eller skogsväg genom ett vackert odlingslandskap med hagar och gärdesgårdar. Vissa delar går på skogsstig. Du kan även gå den kortare stigslingan runt Lösholmen, där två rastbord finns utplacerade längs med stigen. Den slingan är 2 km lång.

Det tar runt två timmar att gå hela sträckan på 6 km i normalt tempo. Vill du lära dig mer om vad du ser längs stigen kan du ladda ner foldern på Upplandsstiftelsens hemsida här. I den hittar du intressant information om platser du passerar under din vandring.

Långalmastigen är ett lokalt initiativ av närboende som fått stöd av Upplandsstiftelsen och WWF för att få till markeringar och röjningar. Man ville underlätta för både boende och besökare att hitta ut till den vackra naturen kring Långalma. Passa på du också!

Östra Tvärnö – naturreservat och Smultronställe

På Tvärnö, som du passerar på väg till Raggarön, finns ett fint naturreservat som också är utpekat som smultronställe – ett särskilt fint besöksmål. Här kan du gå på upptäcktsfärd i ett omväxlande landskap med en spännande historia! Redan vid parkeringen möts du av grova ekarna och snart nog passerar du de blomsterrika hagarna. Håll gärna utkik efter den vackra orkidén Adam och Eva.

Naturreservatet Östra Tvärnö består av två delar på varsin sida av Mellangården, där Eva och Anders Medin driver ett aktivt skärgårdsjordbruk. Det finns flera markerade stigar som gör det lätt att upptäcka hela området. Från parkeringen kan du följa stigen genom hagarna ut till Näsudden, 1,8 km enkel väg. Där hittar du en vackert belägen rastplats med eldstad, flera bänkbord och utsikt över havet. Östra Tvärnö omges av en skyddande skärgård, men det är inte långt ut till öppet hav.

Vill du njuta av en picknick på en filt i gröngräset finns det vackra hagmarker vid Mellangården. Tänk bara på att det ofta är kor i hagen under den gröna säsongen.

Just nu pågår ett spännande arbete med att restaurera den igenvuxna våtmarken Träsket i naturreservatet. Tidigare hette den sjön Lagnan, men dikningar har sänkt sjön med kraftig igenväxning som följd. Utloppsdiket har nu lagts igen. Det leder till att vattnet stiger i Träsket och rinner ut genom den ursprungliga åfåran som till stora delar finns kvar. Syftet är att ge möjlighet för kustfisk som gädda och abborre att åter vandra upp i området för lek samtidigt som rastande fåglar hittar hit.

Se karta över naturreservatet på Naturkartan.

Naturreservat Holmskaten

Holmskaten är ett fint exempel på äldre kalkbarrskog vid landhöjningskust. Den kombinationen av landhöjning och kalkrik morän, är unik för Norra Uppland. Att marken i Holmskaten innehåller mycket kalk sätter tydliga spår i växtligheten. När du följer stigarna genom de gamla barrskogarna – de äldsta delarna är cirka 150 år – kan du upptäcka många rariteter. Odörspindling, fyrflikig jordstjärna och många andra kalkgynnade svampar trivs här. På försommaren blommar orkidén guckusko i rikliga bestånd. Här kan du också hitta orkidéerna tvåblad och nästrot.

Skogens luckiga struktur och rester efter gamla trägärdesgårdar vittnar om att skogen tidigare varit mycket gles på grund av plockhuggning och bete.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen

Naturreservat Tuskösundet

Tuskösundets naturreservat består av fyra delområden, två på Söderön och två på Tvärnö, på ömse sidor om Tuskösundet. Området utgörs till stor del av kalkrik granskog med varierande inslag av tall, asp, björk, ek och hassel. Vissa partier är troligen tidigare hagmark, som under lång tid vuxit igen till skogsmark. I den sydvästra delen av reservatet finns ett gammalt gruvhål. Gamla trägärdesgårdar i området vittnar om tidigare skogsbete, vilket upphörde under 1970- och 1980-talet.

Naturreservatet är nybildat och därför finns inte parkering, stigar etc. utmarkerade ännu men är du ute efter att gå på egen hand är området spännande att besöka.

Naturreservatet Hovön-Alnön

Har du tillgång till båt eller kajak så är naturreservatet Hovön Alnön ett fint besöksmål. Alnön är ett gammalt kulturlandskap med örtrika hagmarker, betade strandängar och olika typer av barrskog. Flera stigar leder genom det gamla odlingslandskapet, en av dem är markerad i appen Naturkartan. På några av de mindre öarna finns fina badklippor och naturhamnar. Öarna ligger med ett skyddat läge i Ängsfjärdens norra del. Alnön, som är den största ön, har vidsträckta hällmarker, medan den lerigare marken har utnyttjats till odling under århundraden. Mitt på ön ligger Alnö gård omgiven av gamla fruktträd, hamlade askar och åkermark.

Alnön har i alla tider betats av gårdens djur. Betet har gynnat speciella växter. I skogen hittas många sorters orkidéer och på de öppna markerna lever ängs- och hagmarksväxter som jungfrulin, kattfot och solvända. Kulturlandskapet med gammal betad skog, ädellövträd och solbelysta skogsbryn är också en miljö som passar för fåglar, insekter och svampar.

De mindre öarna, Hovören, Skansören och Bergskäret, är ganska höga och bergiga. De är framförallt bevuxna med så kallad hällmarkstallskog som fått utvecklas fritt under lång tid. Längs stränderna finns gott om varma och solbelysta klippor, det är bara att ge sig ut på spaning efter en alldeles egen badplats!

Visa varsamhet vid ditt besök, så att miljön bevaras intakt. Du får t ex inte gräva upp växter eller gå in på privata tomter.

Läs mer om Hovön-Alnön på naturkartan

Naturreservatet Slätön-Medholma

Ett annat naturreservat som du också bara når med båt eller kajak är Slätön-Medholma mellan Singö och Hargshamn. I reservatet finns gott om ställen att lägga till vid, särskilt Slätön har goda hamnmöjligheter. Den tillhör tillsammans med Medholmen, Yxeln och Askholmen de största öarna i ögruppen, men här finns också ett tiotal mindre öar och ett 40-tal småholmar och skär.

På de steniga stränderna växer havtorn. Öarna är låga, på de mindre holmarna växer mager tallskog som klamrar sig fast i det tunna jordtäcket, men på de större öarna finns en hel del skog. I området häckar uppemot sextiotalet fågelarter, bland annat flera hackspettar och skogsduva.

Marken på öarna är kalkhaltig och floran är rik. På ön Yxeln kan du se täta mattor av myskmadra och andra lundväxter. Slätön domineras av barrskog men har också en hel del lövskog, där marken täcks av örter som liljekonvalj och blodnäva. Delar av Medholma var i gamla tider uppodlade och här finns fortfarande spår kvar efter det gamla kulturlandskapet.

Läs mer om Slätön-Medholma på Länsstyrelsen

Älvsnäs friluftsbad

Passa på att förgylla ditt besök på Söderön med ett dopp! Älvsnäs friluftsbad ligger på den södra delen av Söderön vid Raggaröfjärden. Badplatsen är barnvänlig och har både gräsytor och sand. I anslutning till badplatsen finns bryggor, omklädningshytter och dass. Det finns också en grillplats.

Transport och boende

Det är under försommaren mycket vackert att cykla på vägarna ut på Söderön och vidare till Tvärnö och Raggarö. Längs vägkanterna blommar ängsblommorna i maj/juni och de slingriga vägarna är perfekta för en helgutflykt. Det går också att åka buss när det är lämpligt med kollektivtrafik, linje 852 är så kallad anropsstyrd under sommaren, och går att beställa tre timmar innan avfärd. Läs mer på UL.se. Både på Söderön och Östra Tvärnö finns möjlighet att bo i stuga resp. på bondgård. Det finns också båt- och fiskteruter samt cykelfärja – sök på Visit Roslagen så hittar du tips!

Välkommen till området Raggarön, Tvärnö och Söderön – och ut och njut!

Publicerad
8 april 2021
Senast uppdaterad
8 april 2021
Ansvarig organisation
Fritid- och hälsa
Ämne
Ut och njut