Gå till innehållet

Åtgärder ska förbättra vård och behandling på särskilda boenden

Under pandemin genomförde Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, en tillsynsinsats av medicinsk vård och behandling vid landets särskilda boenden. Myndigheten fastslog då att lägstanivån i äldreomsorgen var för låg. Därför bedömde myndigheten att en nationell tillsyn var nödvändig.

Tillsynen påbörjades under 2021 och omfattar alla 283 kommuner som har särskilda boenden för äldre i egen regi. Bland dem finns Östhammars kommun. 

I granskningsresultatet beskrivs brister inom följande områden:

  • Kompetens för arbetsuppgiften
  • Svenska språket
  • Dokumentation enligt regelverk
  • Kontinuitet i personalgruppen
  • Läkemedelshantering
  • Vård i livets slut

De identifierade bristerna liknar dem som framförts till ett stort antal av övriga, hittills granskade kommuner. Bristområdena är välkända för kommunsverige, där kvalitén kan påverkas av den demografiska utvecklingen med en högre andel äldre, ökade förväntningar på välfärdsleveransen, kompetensförsörjningssvårigheter och samtidiga effektiviseringskrav.

Bristande kontinuitet

Andra påpekanden är svårare att förhålla sig till då de är resultat av IVO:s granskningsmetod. Bland annat har man använt sig av sökord i journalgranskningen som inte fullt ut överensstämmer med dem som används i praktiken. Detta kan ge felaktiga signaler om underrapportering inom ett specifikt område. Annan kritik omfattar det som är Region Uppsalas uppdrag, till exempel brytpunktsamtal vid vård i livets slut och bristande kontinuitet i läkarbemanning. Östhammars kommun har, genom Vård- och omsorgsnämnden, analyserat och besvarat resultatet av tillsynen.

Kvalitetshöjande åtgärder

I Vård- och omsorgsnämndens svar beskrivs pågående, planerade eller genomförda åtgärder utifrån resultatet, utifrån vart och ett av områdena.
Inom samtliga områden pågår- eller har det slutförts kvalitetshöjande insatser sedan granskningen genomfördes. Bland dessa kan nämnas äldreomsorgslyftet som innebär att omsorgspersonal utbildar sig till undersköterska, utbildning av språkombud, blandade personalgrupper på särskilda boenden så att det alltid arbetar kollegor med tillfredställande språknivå, pågående upphandling av nytt vård- och omsorgssystem med kravställning på kvalitet i dokumentationsarbetet, förbättrad sjuksköterskebanning med mera.

Stärka samverkan

Bland de planerade åtgärderna kan nämnas revidering och implementering av rutiner, att lyfta bristen på dokumenterade läkemedelsgenomgångar till Region Uppsala liksom bristande kontinuitet i läkarbemanning och behov av stärkt samverkan, att tydliggöra lathundar för upprättande av vårdplaner och inrätta återkommande forum för stöd i dokumentationen för sjuksköterskorna.
Redan i årsbudget 2023 gav Kommunfullmäktige förvaltningen i uppdrag att arbeta med att minska språkbrister inom omsorgen, samt ställa språkkrav vid nyanställning, varför detta arbete är påbörjat.

Ny överenskommelse

Avseende vård i livets slutskede har Region Uppsala och länets kommuner tecknat en ny överenskommelse under våren 2023 omfattande organisering, ansvarsfördelning och genomförande av palliativ vård och vård i livets slutskede.
Östhammars kommun ser tillsynen som viktigt och som ett av flera inspel till det kontinuerliga kvalitets- och förbättringsarbete som kommunen bedriver vid både särskilda boenden och i övrig verksamhet.

Kontakter

Publicerad
1 juni 2023
Senast uppdaterad
1 juni 2023
Ansvarig organisation
Sektor omsorg