Gå till innehållet

Medborgarenkät: Tryggt men för lite att göra

Tryggt och lugnt men för lite att göra på fritiden. Så har kommuninvånarna svarat på SCB:s Statistiska Centralbyråns enkät som just publicerats.

Tryggt och lugnt men för lite att göra på fritiden

Så har kommuninvånarna svarat på SCB:s Statistiska Centralbyråns enkät som undersöker hur nöjda människor är med att bo i sin kommun.Nöjd-kund-index
Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index, som på
ett tydligt sätt visar vilka faktorer/verksamheter som i första hand bör förbättras
för att få nöjdare invånare vad gäller:
a) kommunen som en plats att bo och leva på
b) kommunens olika verksamheter
c) medborgarnas inflytande på kommunala beslut

Kommunen som en plats att bo och leva på
Överlag fick Östhammars kommun ett medelindex som låg mycket nära medelvärdet; 58 jämfört med ett snittindex på 59 för de övriga kommunerna.

Bra:
Trygghet var den faktor som fick klart högst betyg av invånarna. Tryggast känner sig männen med 76 i betygsindex jämfört med 67 för kvinnor där kommunen som helhet ligger klart över medelvärdena jämfört med andra kommuner.

Bör prioriteras:
Bostäder och fritidssysselsättning är de områden som kommunen bör satsa mer på enligt undersökningen.

Kommunens olika verksamheter
Bra:
De kommunala verksamheter som fick högst betyg var räddningstjänsten, gymnasieskolan, och förskolan.

Bör prioriteras:
De frågor som Östhammars kommun enligt rapporten borde prioritera var äldreomsorgen, stöd till utsatta personer, miljöfrågor och gator och vägar.

Som helhet var invånarna mer nöjda idag jämfört med SKB:s undersökning våren 2006 med hur kommunen sköter sina verksamheter.

Medborgarnas inflytande på kommunala beslut
Bra:
Information och kontakt med kommunens tjänstemän verkar fungera bra enligt enkäten. 

Bör prioriteras:
Förtroendet och möjlighet till påverkan har fått relativt låga omdömen.

För mer information om hur frågorna är utformade – se enkäten som är bifogad i SCB:s undersökning.
 
Läs SCB:s medborgarundersökning hösten 2010 med frågeenkäten

Läs SCB:s medborgarundersökning hösten 2010 - rapportbilaga

Uttalanden från kommunens politiker:
- Den här enkäten blir en bra utgångspunkt när vi nu går in i medborgardialoger, säger Margareta Widén Berggren, kommunalråd (S).
- Utifrån medborgarnas prioriteringar har vi nu möjlighet att utveckla och förbättra utemiljöerna, gator, cykelvägar, fritids- och nöjesutbud och boendemiljöer, betonar Anna-Lena Söderblom, kommunalråd (M).

Faktaruta

64 kommuner har svarat på samma enkät som har skickas till ett urval av invånare i åldrarna 18–84 år i varje deltagande kommun. Undersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning.

SCB:s Medborgarundersökning har genomförts två gånger om året sedan starten hösten 2005. Datainsamlingen under hösten inleddes med utskick från SCB den 14 september 2010 och avslutades den 8 november 2010. 549 personer svarade på enkäten från Östhammars kommun.

Resultaten indikerar att betyg under 5 kan klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går enligt undersökningarna vid betyget 6 och betyg på 8 eller högre kan tolkas som ”mycket nöjd”. Motsvarande tolkning av betygsindexen ger att betygsindex under 40 kan klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och betygsindex på 75 eller högre kan tolkas som ”mycket nöjd”.

Den sammanlagda svarsandelen för de 64 kommunerna i höstens undersökning uppgår till 53 procent av nettourvalet.

 

Publicerad
17 december 2010
Senast uppdaterad
12 maj 2016