Gå till innehållet

Kalkbarrskogen – orkidèernas och svamparnas favorit

Nästan halva kommunens yta består av vatten och vi beskriver ofta vår kust och skärgård, men en stor del av vår yta täcks ju också av skog. Här i Uppland finns också ett särskilt kalkrikt område i ett några mil brett bälte längs kusten.

På sådan mark med mycket gamla barrträd, blommande växter och ljuset som silar ner genom träden trivs många växter och djur, särskilt många orkidéer och svampar. Här hittar du guckusko, tvåblad och den vackra violgubben, en svampsläkting till kantarellen!

Från tropiska fossil till kalk i skogen

Kalken i våra jordar härstammar ursprungligen från en stor kalkstensplatå ute i Bottenhavet med fossil från djur som levde i tropiska hav för 500 miljoner år sedan. Genom inlandsisens påverkan har kalkrikt material blandats in i de moränjordar som avsattes här hos oss för tiotusen år sedan när isen smälte. Med landhöjningen har den ny kalkrik marken blottlagts längs kusten.

Gammal barrskog med blommande växter

Kalkbarrskogar har många likheter med ädellövskogar, en jordmån med brunjord där daggmaskar blandar om jorden. Här växer blåsippor, smultron, lungört, skogsvicker och orkidéer. Många kalkbarrskogar kan vara ganska täta men i Uppland har många äldre skogar tidigare använts för skogsbete och plockhuggning för virke och stängsel. Genom det har det bildats små soliga gläntor, träden är i olika ålder och växtligheten påminner om lundmiljöer.

Svamparnas paradis med underjordiska nätverk

Upplands kalkbarrskogar innehåller inte bara blommande orkidéer utan också en mängd olika svampar. Sällsynta taggsvampar, fingersvamoar, musseroner och vaxskivlingar. Alla dessa bildar så kallat mykorrhizam ett nätverk i marken, och lever i symbios med tall och gran. Det gör dem särskilt känsliga för avverkning. I Östhammars kommun finns också den lilafärgade svampen violgubbe, som är en karaktärsart för kalkbarrskogen och där Uppsala och Stockholmsområdet har ett särskilt ansvar att bevara arten och dess växtplatser.

Tänk på att

Kalkbarrskogarna i Uppland har särskilt lyfts fram av Skogsstyrelsen, och vi har därför ett ansvar att bevara miljöerna och alla växter och djur som lever där. Planerar du skogsvårdsåtgärder eller annat i ett område med kalkbarrskog, så samråd med Skogsstyrelsen. Alla Sveriges orkidéer är fridlysta. Körning med tunga fordon och markberedning kan förändra hydrologin och påverka den biologiska mångfalden. Tidpunkt och val av körvägar är därför viktigt för att bevara kalkbarrskogens värden.

Till sist – går gärna ut och upptäck kalkbarrskogen i din närhet, med alla växter och djur!

Publicerad
17 augusti 2017
Senast uppdaterad
17 augusti 2017
Ansvarig organisation
Slutförvarsorganisationen