Gå till innehållet

Korttidsplats

1. Vem kan få korttidsplats?

Du kan behöva korttidsplats i anslutning till utskrivning från slutenvården/specialistsjukvården för återhämtning i vardagsaktiviteter innan återgång till ordinarie bostad/hemgång. Om din bostad har sådana begränsningar att du inte kan komma direkt hem från slutenvården/specialistsjukvården kan du göra hembesök med arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut för att formulera en ansökan om bostadsanpassning.

Korttidsplats med regelbunden vistelse/växel för avlastning för den andre i hushållet, kan även vara en enstaka period.

Närstående, som behöver dygnet runt tillsyn/stöd och då ordinarie vårdare drabbas av egen sjukdom, kan vara på trygghetsplats några dagar.

I Östhammars kommun finns korttidsplatserna på Korttidsenheten

2. Hur gör jag för att ansöka om korttidsplats?

Om du vill ansöka om korttidsplats fyller du i blanketten Ansökan om insats enligt socialtjänstlagen. Du kan också kontakta biståndshandläggare på telefon 0173-86 000. Biståndshandläggaren utreder sedan ditt behov och fattar beslut.

Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga ditt beslut. Information om hur du överklagar får du i samband med avslaget.

3. Hur mycket kostar det?

På en kortidsplats betalar du för din omvårdnad och mat. Avgiften för din omvårdnad på korttidsplatsen ingår i maxtaxan. Maxtaxa innebär att din maxkostnad är 2 170 kr per månad för år 2022. Kostnaderna för maten ingår inte i maxtaxan.

Omvårdnad, dag 1-3 Ingen avgift
Omvårdnad, från och med dag 4 2 170 kr/månad
Mat 126 kr/dag

4. Närvårdsenheten

Närvårdsenheten har 18 vårdplatser och drivs av Östhammars kommun i samverkan med Landstinget i Uppsala Län.

På Närvårdsenheten arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Verksamheten på Närvårdsenheten riktar sig till dig som bor i Östhammars kommun och som är i behov av:

  • utredning, diagnostik eller av att inleda/ompröva medicinsk behandling inom allmänmedicin
  • medicinsk behandling som inte kan ges i bostaden och som inte behöver specialistsjukvårdens resurser
  • vård i livets slutskede/palliativ vård och sviktplatser för den specialistanknutna hemsjukvården (SAH)
  • utredning av vård- och omsorgsbehov för gruppen mest svårt sjuka äldre

Det är husläkare, primärvårdsjour, SAH-läkare/- sjuksköterska eller fast vårdkontakten i Primärvården i samråd med läkare på Närvårdsenheten som avgör om du har behov att få vård där.

Mer information

Enhetschef Anette Eriksson
0173-860 65
anette.eriksson@osthammar.se
Lasarettsvägen 1, Östhammar

Relaterade länkar

Landstinget i Uppsala län

Information om Närvård i Uppsala län

5. Korttidsenheten

På Korttidsenheten finns följande inriktningar:

  • Regelbunden vistelse/växel – avlastning till person, som vårdar eller stödjer närstående.
  • Omvårdnad i livets slutskede.
  • ”Social svikt” att kunna organisera och planera för en hemgång med relevanta insatser.
  • Trygghetsplats för närstående.

Din omvårdnad och dina stödinsatser utformas utifrån dina behov. Vi som arbetar på Korttidsenheten är undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Kontakt