Gå till innehållet

Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

3. Beslut om hjälp, stöd eller skydd

Det vanligaste är att socialtjänsten hjälper barnet med föräldrarnas eller vårdnadshavarnas samtycke. Om barnet har fyllt 15 år kan vi erbjuda hjälp utan föräldrarnas samtycke – om barnet själv vill det.

Om det framkommer uppgifter om allvarliga missförhållanden, bristande omsorg eller om barnets eget beteende är skadligt, kan vi ibland behöva ingripa mot vårdnadshavarens och/eller barnets vilja.

Socialnämnden kan då ansöka om tvångsvård vid Förvaltningsrätten i Uppsala enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 1990:52).

Kontakta oss