Gå till innehållet

Bli familjehem

1. Vad är ett familjehem

Du och din familj öppnar ert hem och er familj för barnet, upprätthåller en kontakt med barnets föräldrar och samarbetar med socialtjänsten. Familjehem är det man förr i tiden kallade för fosterhem. 
 
Barnen som behöver komma till ett familjehem är olika. Gemensamt är att deras föräldrar av olika orsaker inte kan ge dem den trygghet och det hem de behöver. Föräldrarna kan exempelvis ha missbruksproblem eller lida av psykisk sjukdom. Innan ett barn flyttar till er får ni all den information ni behöver om barnet för att på bästa sätt förstå och kunna ta hand om barnet.
 
Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.
 

2. Vad krävs av ett familjehem

Ett familjehem består av en vanlig familj med särskilt mycket engagemang, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Ni kan vara en liten eller stor familj, bo i en stad eller på landet och ha olika kulturell bakgrund.

Det behövs många olika familjer med en stabil och ordnad tillvaro, både socialt och ekonomiskt. Ni har tålamod med barn och ungdomar som på grund av tidigare upplevelser kanske utmanar vuxenvärlden, samtidigt som ni behöver kunna sätta gränser. Ni är bra på att samarbeta och intresserade av andra människor.

Det är viktigt att förstå att hela familjen berörs av att vara ett familjehem. Har ni egna barn kommer de också att påverkas av att ni får en ny familjemedlem.

Hur länge barnet bor hos er kan variera, från några månader till år eller en hel uppväxt.

3. Hur går en placering till

När ni kontaktar oss får ni mer information och möjlighet att ställa frågor för att kunna ta ställning till om ni är intresserade av att bli familjehem.

För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen är det viktigt att varje familj är noga utredd. Utredningen innebär att vi tar utdrag ur register, gör hembesök samt intervjuar er.

Det är viktigt att varje barn får komma till en familj som möter just det barnets behov.

Om vi finner att din familj är lämplig blir ni en resurs som vi kan kontakta när behovet att placera ett barn eller en ungdom uppstår. Behoven över tid ser olika ut varför det ibland kan dröja medan det ibland kan gå snabbt.

När vi har ett förslag på ett visst barn till er får ni ta ett beslut om detta känns rätt även för er. Därefter är det dags att träffa och lära känna barnet och dess familj under en inskolningsperiod innan barnet flyttar till er.

4. Stöd och ekonomisk ersättning

Att vara familjehem innebär att ta hand om ett barn som mest av allt behöver tryggheten hos ett fungerande hem. Det är ett stort ansvar. Familjehemmen erbjuds utbildning, stöd och handledning under hela tiden som barnet är hos er.

Att vara familjehem är ingen anställning utan ett uppdrag. Ersättningen som familjehem får varierar beroende på uppdraget. Ni får betalt för omkostnader för till exempel mat, kläder och fritidsaktiviteter. Ni får även ett arvode som ni får skatta för. Om någon av familjehemsföräldrarna behöver vara hemma med barnet en period kan ni få ersättning för inkomstbortfall.

Östhammars kommun utgår från Sveriges Kommuner och regioners (SKR) rekommendationer när det gäller ersättningar till familjehem.

Kontakt