Gå till innehållet

Hälso- och sjukvård och social omsorg på nära håll

Vi ska skapa förutsättningar för en god hälsa och välbefinnande. Utvecklingen av vården i Östhammars kommun betyder att våra invånare kan få sitt behov av hälso- och sjukvård och social omsorg nära där de bor eller vistas. Det gäller all vård som inte kräver akutsjukhusets specifika kompetens och resurser. 

Samverkan mellan kommun och landsting 

(från 2017 Region Uppsala)

I Östhammars kommun sker utvecklingen av närvård i samverkan med Region Uppsala, enligt en överenskommelse som undertecknades med  Landstinget i Uppsala län 2010.

1. Mål och prioriterade områden

Definition

Närvård är ett samverkansarbete mellan Region Uppsala och Östhammars kommun för att skapa förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande.  

Övergripande mål

Invånarna i Region Uppsala får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård, social omsorg och elevhälsa i sin närhet genom tillgängliga, jämlika och trygga insatser.

Närvårdens uppdrag

Rätt insats ska erbjudas vid rätt tidpunkt oavsett vårdgivare. Insatserna ska samordnas och vara säkra, kunskapsbaserade och av hög kvalitet. Invånarna ska vara delaktiga och ha inflytande över insatserna.

Närvårdens förutsättningar

Arbetet baseras på lokalt och regionalt identifierade behov, nationella satsningar och politiska mål i samverkan. 

Region  Uppsala och Östhammars kommun förankrar och kommunicerar arbetet både internt och externt.  

Prioriterade områden

Samarbetet pågår inom fyra prioriterade områden:

• Barn/ungdom

• Psykiatri

• Beroendefrågor

• Vårdprocesser kring äldre.

Kontakta oss