Gå till innehållet

Medborgarlöfte

Medborglöfte 2021: Ett ökat arbete kring den upplevda tryggheten i hemmet.

Varje år ger kommunen och polisen ett gemensamt medborgarlöfte. Det rör sig om en rad konkreta åtgärder för att förebygga brott som kommun och polis lovar att genomföra.

Ett medborgarlöfte grundas på på invånarnas förslag och upplevelser. Löftet förnyas varje år efter nya enkäter och dialoger.

Samverkan mellan kommun och polis är nyckeln till ett framgångsrikt och effektivt brottsförebyggande arbete. Ett viktigt instrument för detta är medborgarlöften. Det kan ses om ett komplement till de samverkansavtal som redan idag finns mellan kommun och polis. Medborgarlöftet ska bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i området.

Syfte

Syftet med medborgarlöften i Östhammars kommun är att:

  • Skapa och ta tillvara på engagemang i lokalsamhället.
  • Öka samverkan mellan Polisen och kommunen.
  • Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter till allmänheten.
  • Involvera de som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyggande arbetet.

Östhammars kommuns medborgarlöfte 2021

Medborgarlöfte för 2021 har fastställts av  kommunstyrelsen och lokalpolisområdeschefen.

Ett ökat arbete kring den upplevda tryggheten i hemmet.

Syftet är att stärka den upplevda tryggheten i hemmet. Kommunen och polisen
skall gemensamt jobba för att öka tryggheten i kommunen avseende brott i
nära relation, hot och våld samt stöldbrott/inbrott.

Detta genom att:

  • Fortsätta arbetet med att utveckla ”Våga värna” som är ett samarbete mellan Östhammars kommun, Östhammarshem och polisen. Det kan förmodas att det finns ett visst mörkertal i brott i nära relation. När fokus läggs på grupper med ett förmodat mörkertal kan det komma att påverka brottsstatistiken på ett negativt sätt. I detta fall är det ett positivt utfall om anmälningsbenägenheten ökar.

  • Fortsätta med spridningen av koncepten Grannsamverkan och Båtsamverkan och ha informationskampanjer för att informera om hur man kan skydda sig mot stöldbrott.

Uppföljning

Sker efter medborgarundersökningen som ska göras under hösten 2021 samt
fortlöpande i forumet Trygg i Östhammar. (Lokalt BRÅ)

Avslutad enkät är grund till medborglöftet 2021

Medborgarlöften grundas på förslag och synpunkter som har kommit fram i dialog med invånare, bland annat genom en enkät som pågick mellan 7 oktober-2 november vilken nu är avslutad. Tack till alla er som svarat på enkäten.

I enkäten ställdes bland annat frågor om upplevd trygghet i hemmet, i bostadsområdet och i kommunen, om platser som bör undvikas och om vilka brott som den som svarar är rädd att utsättas för.

Svaren från enkäten är en utgör en del av den grund för medborgarlöftet som kommun och polis ger till invånarna. Löftet  innehåller konkreta åtgärder för att förebygga brott, till exempel arbete för minskad tillgång till narkotika, trafikkontroller och åtgärder i den fysiska miljön.

Kontakter