Gå till innehållet

Slutförvarsorganisationen

Vi arbetar med frågor gällande slutförvar av radioaktivt avfall.

Vad vi gör

Slutförvarsorganisationens tjänstepersoner leder arbetet med kommunens slutförvarsorganisation vars syfte bland annat är  att förbereda kommunfullmäktige på beslutet om kommunen kan acceptera ett slutförvar i Östhammars kommun eller inte. För att kunna fatta ett välgrundat beslut krävs kunskap och information och stort arbete läggs ned på kunskapsuppbyggnad hos såväl politiker som allmänhet.

Tjänstesidan består av chef, utredare samt kommunikatör. Den politiska organisationen består av 15 politiker från partierna som finns i fullmäktige.

Under vår externa sida har vi mer information om vårt arbete:

www.slutforvarforsmark.se

Ledning

Kontakta Sektor verksamhetsstöd

Sektor verksamhetsstöd
kommunstyrelsen@osthammar.se