Gå till innehållet

Slutförvarsenheten

Vi arbetar med frågor gällande slutförvar av radioaktivt avfall.

Vad vi gör

Slutförvarsenhetens personal leder arbetet med kommunens slutförvarsorganisation vars syfte bland annat är  att förbereda kommunfullmäktige att svara på regeringens fråga om kommunen kan acceptera ett slutförvar i Östhammars kommun eller inte. För att kunna fatta ett välgrundat beslut krävs kunskap och information och stort arbete läggs ned på kunskapsuppbyggnad hos såväl politiker som allmänhet.

Enheten består av chef, utredare samt kommunikatör. 

Under vår externa sida har vi mer information om vårt arbete:

www.slutforvarforsmark.se

Ledning

Kontakta Sektor verksamhetsstöd

Sektor verksamhetsstöd
kommunstyrelsen@osthammar.se