Gå till innehållet

Vattenavstängning i delar av centrala Östhammar, måndag kl. 9-11. Mer information och vilka gator som berörs finns på Gästrike Vatten´s webbplats

Föreningslyftet

Just nu ansöks om nya medel till projektet Föreningslyftet. Beslut förväntas under kvartal 2 2024.
Vi meddelar eventuell ny utlysning till föreningarna när vi vet mer.

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan kommunen och SKB och dess ägare.

Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet av Östhammar, för boende och besökare. Pengar kan sökas av alla allmännyttiga föreningar.

Viktiga parametrar vid tilldelning av medel är föreningens egeninsats och hur många som kommer att få del av insatsen utöver föreningens egna medlemmar. Det är en fördel om det är något som sätter Östhammar på kartan och bidrar till ökat antal besökare till kommunen.

Söker du mer information om Lyftet Storbrunn? Klicka här.

1. Organisation

Administration av ansökningarna, som kan skickas in när som helst under året, sker via Enheten för Fritid och Hälsa, Östhammars kommun, med hjälp av en beslutsgrupp.

Beslut om tilldelning av bidrag fattas av beslutsgruppen vid fyra tillfällen per år.

2. Regler

Bidrag kan utgå enligt följande normer till förening med säte i kommunen. Sökande förenings medlemmar ska till övervägande del vara mantalsskrivna i kommunen. Projekt kan ske i samverkan mellan föreningar och/eller andra samverkanspartners.

Bidragsvillkor

För att kvalificera sig för bidrag gäller följande:

1) Att föreningen/föreningsalliansen har minst tio (10) registrerade medlemmar och är uppbyggd och fungerar enligt vedertagna demokratiska principer.

2) Att föreningen/föreningsalliansen arbetar efter antagna stadgar. 

3) Att följande uppgifter lämnas till bidragsgivaren:

Vid ansökan:

•Antal medlemmar i föreningen

•Redogörelse för projektet med beskrivning av målgrupp/syfte, kostnader/finansiering och genomförande

•Ansökan görs till Östhammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 66, 742 21 Östhammar eller Kulturochfritidsnamnden@osthammar.se  Märk ansökan ”Föreningslyftet”.

Efter projektets slut:

•Dokumentation av verifierade kostnader samt kortfattad redogörelse för projektets genomförande.

4) Att anläggning som beviljats bidrag ägs eller disponeras av föreningen, av föreningen majoritetsägt bolag eller sammanslutning av föreningar i t ex föreningsallians i minst 5 år efterbidragets beviljande.

Bidragsnormer

Huvudsyftet med bidraget är att skapa tillgängliga aktiviteter och kultur/idrottsmiljöer med stor öppenhet och riktad till breda målgrupper. En viktig del är även att öka antalet besökare till Östhammars kommun och bidra till platsens attraktivitet, utveckling och tillväxt.

Bidrag kan även utgå till anläggnings- och kultur/idrottsmiljöprojekt som främjar tillgängligheten för funktionshindrade, jämställdhet, jämlikhet, miljö, klimat och säkerhet.

Bidrag kan därtill utgå till om- och tillbyggnad av miljöer som skapar nya aktivitetsytor eller krävs för att befintlig anläggning eller miljö ska kunna användas på bästa sätt. Under förutsättning att den nya miljön kommer en bredare målgrupp tillgodo än enbart de egna föreningsmedlemmarna.

Bidrag lämnas inte till drift av föreningens ordinarie verksamhet.

Bidrag lämnas inte för tränings-, tävlings-, och individuella redskap eller utrustning. Bidrag lämnas inte heller till löpande eller periodiskt underhåll.

Bidrag lämnas inte till religiösa eller politiska organisationer.

Bidraget utbetalas efter beslut av beslutsgruppen, och baserar sig på redovisade kostnader, aktiva deltagare enligt medlemsförteckning samt projektbeskrivning.

Bidrag som ej nyttjats för ansökans ändamål ska återbetalas.

Kontakta oss