Gå till innehållet

Kulturstöd

Kulturstöden avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Östhammars kommun. Bidragen avser stöd till kulturverksamhet inom områdena: musik, bildkonst, scenkonst, litteratur och film/foto.

6. Stöd till sverigefinsk och finskspråkig kultur

Det finska språket är ett av fem nationella minoritetsspråk i Sverige och en del av det svenska kulturarvet. Östhammars kommun ingår sedan 2010 i förvaltningsområdet för finska språket och ska skydda och främja utvecklingen av det finska språket och den sverigefinska kulturen i kommunen.

Vem kan söka?

Ideella föreningar, stiftelser och yrkesverksamma kulturarbetare.

Vad kan man söka för?

Evenemang och projekt som stärker det offentliga sverigefinska och/eller finskspråkiga kulturutbudet i kommunen. Här efter förkortat sverigefinsk kultur.

Även föreningar som beviljats verksamhetsstöd kultur kan söka stödet.

Bidraget är ett kombinerat evenemangsstöd och projektstöd. De kriterier som gäller för evenemangsstöd respektive projektstöd gäller även för stöd till sverigefinskkultur.

När kan man söka?

15 november och 15 maj.

Hur söker man bidraget?

Man söker via webbformuläret för stöd till sverigefinska projekt och evenemang. Möjligheten finns att söka på pappersblankett.

Ramar

  • Stöd till sverigefinsk kultur beviljas 2ggr/år.
  • I kommunikationen om projektet ska bidragsbeviljad förening eller person berätta att projektet genomförs med stöd av Östhammars kommun.
  • Kultur- och fritidsförvaltningen ska få in en redovisning senast tre månader efter det att projektet/evenemanget genomförts. En kostnadsredovisning ska också ingå.

Särskilda förutsättningar

  • Stödet kan sökas även av föreningar som beviljats verksamhetsstöd kultur.
  • Vid handläggning och bedömning av stödet samverkar Östhammars kommun med representanter för den sverigefinska befolkningen i kommunen genom ett öppet samråd. Samrådet fungerar som en rådgivande part i handläggningen.
  • För projekt och evenemang som beviljas stöd erbjuder Östhammars kommun hjälp med marknadsföring och kommunikation. Det kan handla om översättning av markandsföringstexter till finska samt spridning av information om evenemanget/projektet i kanaler som riktar sig till kommunens sverigefinska invånare.

Specifika bedömningskriterier

  • Stödet kan beviljas för evenemang och projekt som stärker det sverigefinska kulturutbudet i kommunen. Detta innefattar evenemang eller verk som helt eller delvis framförs på finska, eller evenemang och projekt som tematiskt berör sverigefinska företeelser.