Gå till innehållet

Föreningsbidrag

1. Krav för att få föreningsbidrag

Din förening behöver uppfylla följande krav för att du ska kunna få föreningsbidrag från Östhammars kommun:

  • Föreningen finns och är verksam i Östhammars kommun
  • Majoriteten av medlemmarna är bosatta i kommunen
  • För ungdomsorganisation, minst 10 bidragsberättigade medlemmar i åldrarna 7-19 år
  • För pensionärs-/handikapporganisation, minst 25 medlemmar
  • Det finns stadgar och styrelse

Ansökan sker årligen.

Föreningsbidrag för 2023 söks via kommunens digitala tjänst senast 15 december 2022. 

Obs! Webbläsaren Internet Explorer fungerar inte för ansökan. Vänligen använd en annan webbläsare när du öppnar länken till e-tjänsten.

2. Ny förening

Startbidrag

För att kunna få startbidrag så måste din förening ha minst tio medlemmar i åldrarna 7-19 år. Du ska lämna din ansökan inom sex månader från att föreningen bildades. Bidraget lämnas inte i efterskott.

Startbidrag för förening 1 november 2016

En ny förening kan söka startbidrag hos Kultur- och fritidsnämnden.

3. Ungdomsförening

Grundbidrag

Grundbidraget ska ge din förening en grundtrygghet och täcka en del av föreningens kostnader för administration.

Lokalt aktivitetsstöd

I det lokala aktivitetsstödet omfattar både den kommunala delen och den statliga delen. Här ingår ett deltagarstöd och ledarstöd. Ansökan lämnas via www.idrottonline.se senast den 25 februari och den 25 augusti årligen. Deltagare mellan 7-25 år får räknas in liksom antalet ledare. Personnummer krävs för både deltagare och ledare.

Speciella bidrag

Om din förening arbetar för något särskilt ändamål så kan ett speciellt bidrag lämnas. Du redovisar ett sådant skäl i samband med föreningens årliga ansökan.

4. Pensionärsförening

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget ska ge din förening en grundtrygghet och täcka en del av föreningens kostnader för administration.

Antal medlemmarAdministrationsbidrag per år
0-49 450 kr
50-99 900 kr
100-249 1800 kr
250-349 2700 kr
350-449 3600 kr
450- 4500 kr

Speciella bidrag

Om din förening arbetar för något särskilt ändamål så kan ett speciellt bidrag lämnas. Du redovisar ett sådant skäl i samband med föreningens årliga ansökan.

5. Handikapporganisationer

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget ska ge din förening en grundtrygghet och täcka en del av föreningens kostnader för administration.

Antal medlemmarAdministrationsbidrag per år
0-49 450 kr
50-99 900 kr
100-249 1800 kr
250-349 2700 kr
350-449 3600 kr
450- 4500 kr

Verksamhetsbidrag

Ett bidrag för att täcka föreningens kostnader i samband med föreningsmöten, resor, inköp av inventarier och motionsaktiviteter för föreningsmedlemmarna. Bidraget utgår med ett fast belopp per medlem.

Speciella bidrag

Om din förening arbetar för något särskilt ändamål så kan ett speciellt bidrag lämnas. Du redovisar ett sådant skäl i samband med föreningens årliga ansökan.

6. Förening som äger eller driver anläggning

Anläggningsstöd

Anläggningsstödet finns för att göra det möjligt att underhålla och driva egna anläggningar. Kultur- och fritidsnämnden besiktigar och värderar anläggningen innan beslut om bidrag fattas. Exempel på bidragsberättigade anläggningar är skjutbanor, idrottsplatser, fotbollsplaner, elljusspår, tennisbanor, motorbanor, friluftsanläggningar, ridanläggningar mm.

Investerings- och utrustningsbidrag

Bidraget kan sökas av förening skriven i Östhammars kommun. Föreningen ska om möjligt vara ansluten till riksorganisation eller motsvarande och ha minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Bidrag kan även sökas av förening som driver spontananläggning, friluftsanläggning eller liknande öppen för allmänheten.
Investerings- och utrustningsbidraget är avsett för:

• Förbättringsarbete i lokaler/anläggningar som ägs eller genom avtal drivs av föreningen.

• Inköp av utrustning eller maskiner för föreningens verksamhet eller anläggningsskötsel.

Bidrag kan beviljas med högst 50 % av redovisad kostnad.
Ansökan görs till kultur- och fritidsförvaltningen vid två tillfällen per år, ett vår och ett höst. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar och beslutar om bidrag utifrån ansökningar och budget 

För 2023 är sista ansökningsdag 1 augusti.

Ansökan görs via blanketten i denna länk.

Samlingslokalbidrag

Kultur- och fritidsnämnden handlägger ärenden om bidrag till drift och underhåll av allmänna samlingslokaler. Ansökan senast den 1 oktober.

Driftbidrag

Kan utgå till allmänna samlingslokaler som opartiskt och på skäliga villkor är tillgängliga för föreningslivet på orten. Största möjliga samnyttjande av lokalerna på varje ort ska eftersträvas. Bidrag för sammankomster utgår med 50 kr per sammankomst med minst tre deltagare med ansvarig ledare. Sammankomsten ska vara beslutad av föreningens styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande. Bidrag utgår inte till kommersiella sammankomster. Blankett ”särskild verksamhetsrapport”.

Lokalbidrag

Beviljas för bidragsberättigad yta med full tillgänglighet. Den samlingslokal som får kommunalt bidrag ska besiktigas av HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorganisation) ur tillgänglighetssynpunkt. Bidrag till godkänd lokalyta utgår från yta där verksamhet bedrivs såsom samlings- och studierum, hallar och foajéer, kapprum, scen, toalettutrymmen och kök.

7. Dialog med kommunen ”Föreningstimme”

Din förening betyder mycket för många. Vi träffar er gärna för en dialog kring just era frågor.

Föreningstimme
För den förening som vill träffa oss och diskutera föreningsutveckling, föreningsstöd, anläggningsfrågor eller något annat ni känner engagemang kring kontakta Peter Jansson 0173-861 21 eller peter.jansson@osthammar.se så bokar vi en timme.

Kontakta oss