Gå till innehållet

Föreningsbidrag

6. Förening som äger eller driver anläggning

Anläggningsstöd

Anläggningsstödet finns för att göra det möjligt att underhålla och driva egna anläggningar. Kultur- och fritidsnämnden besiktigar och värderar anläggningen innan beslut om bidrag fattas. Exempel på bidragsberättigade anläggningar är skjutbanor, idrottsplatser, fotbollsplaner, elljusspår, tennisbanor, motorbanor, friluftsanläggningar, ridanläggningar mm.

Investerings- och utrustningsbidrag

Bidraget kan sökas av förening skriven i Östhammars kommun. Föreningen ska om möjligt vara ansluten till riksorganisation eller motsvarande och ha minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Bidrag kan även sökas av förening som driver spontananläggning, friluftsanläggning eller liknande öppen för allmänheten.
Investerings- och utrustningsbidraget är avsett för:

• Förbättringsarbete i lokaler/anläggningar som ägs eller genom avtal drivs av föreningen.

• Inköp av utrustning eller maskiner för föreningens verksamhet eller anläggningsskötsel.

Bidrag kan beviljas med högst 50 % av redovisad kostnad.
Ansökan görs till kultur- och fritidsförvaltningen vid två tillfällen per år, ett vår och ett höst. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar och beslutar om bidrag utifrån ansökningar och budget 

För hösten 2021 är sista ansökningsdag 15 oktober.

Ansökan görs via blanketten i denna länk.

Samlingslokalbidrag

Kultur- och fritidsnämnden handlägger ärenden om bidrag till drift och underhåll av allmänna samlingslokaler. Ansökan senast den 1 oktober.

Driftbidrag

Kan utgå till allmänna samlingslokaler som opartiskt och på skäliga villkor är tillgängliga för föreningslivet på orten. Största möjliga samnyttjande av lokalerna på varje ort ska eftersträvas. Bidrag för sammankomster utgår med 50 kr per sammankomst med minst tre deltagare med ansvarig ledare. Sammankomsten ska vara beslutad av föreningens styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande. Bidrag utgår inte till kommersiella sammankomster. Blankett ”särskild verksamhetsrapport”.

Lokalbidrag

Beviljas för bidragsberättigad yta med full tillgänglighet. Den samlingslokal som får kommunalt bidrag ska besiktigas av HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorganisation) ur tillgänglighetssynpunkt. Bidrag till godkänd lokalyta utgår från yta där verksamhet bedrivs såsom samlings- och studierum, hallar och foajéer, kapprum, scen, toalettutrymmen och kök.