Gå till innehållet

Kulturstöd - andra bidragsgivare

Här presenteras ett urval av andra bidragsgivare inom kulturområdet.

 

Region Uppsala

Har projekt-, produktions- och arrangörsbidrag främst riktade till organisationer såsom föreningar, stiftelser och företag. Har också konstnärligt utvecklingsstöd, kulturstipendier och kulturstipendier för unga (13-20år).

Läs mer här.

 

Kulturrådet

Statlig myndighet med bidrag inom scenkonst, litteratur, musik, bild och form. Kräver medfinansiering från annan part.

Läs mer här. 

 

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet riktar sig främst till dig som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller med din konstnärliga verksamhet här.

Läs mer här.

 

Kulturbryggan

Kulturbryggan är ett alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare som har i uppdrag att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet.

Läs mer här.

 

Carl G Beck-Friis stipendium

Stiftelse för Naturvård och Hembygdskultur med syfta att främja ändamål med geografisk anknytning till Östhammars kommun.

Läs mer här.

 

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Bidrag till bland annat konstnärlig och musikalisk verksamhet. Lämnas till såväl enskilda personer som föreningar och sammanslutningar.

Läs mer här. 

 

Musikverket

Statens musikverk har till uppgift att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också främja utvecklingen av ett professionellt musikliv.

Läs mer här. 

 

Allmänna arvsfonden

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.

Läs mer här.

 

Längmanska Kulturfonden

Längmanska Kulturfonden delar ut anslag inom bland annat konst och litteratur (inbegripet musik, dans, film m.m). Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, inte till löpande verksamhet.

Läs mer här.

 

Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer såväl i Sverige som internationellt, som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar.

Läs mer här.


Kulturknuffen

Länets kulturskapare ges möjlighet att söka sponsoravtal hos Länsförsäkringar Uppsala.

Läs mer här. 

Global Grant

Samlingssida med tusentals stipendier. För att du ska se fondernas namn och kontaktuppgifter så behöver du logga in med ditt biblioteks-lånekortsnummer eller använda biblioteketens datorer. Markera ändamålet "Allmänna kulturstipendier, inte för studier" för relevanta träffar.

Läs mer här. 

Sparbanksstiftelsen Upland

Kulturprojekt, särskilt om det kan antas stödja besöksnäringen.

Läs mer här.


Lyftet Storbrunn

Lyftet Storbrunn är ett bidrag som kan sökas av föreningar, näringsliv, studieförbund eller enskilda aktörer för evenemang och aktiviteter på Kulturhuset Storbrunn. 

Läs mer här.


Vi unga

Förbundet Vi Unga är Studieförbundet Vuxenskolans fristående ungdomsorganisation. De har bidrag till aktiviteter som är till för unga av unga.

Läs mer här.