Gå till innehållet

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter svensk lag. Barnkonventionen fanns redan i många delar av vår lagstiftning, till exempel i Socialtjänstlagen, men från 2020 är konventionen införlivad i sin helhet i svensk lag. Lagen innebär att barnkonventionens artiklar får mer tyngd och det åläggs ett större ansvar på till exempel lokala myndigheter och beslutsfattare.

utbildningsstod1

Den 10 oktober 2020 antogs dokumentet Policy samt riktlinjer för Östhammars kommuns arbete och beslut som påverkar barn – tillämpning av barnkonventionen i kommunfullmäktige.

Detta innebär att all kommunal verksamhet alltid ska analysera barnets bästa i förhållande till ett beslut som direkt eller indirekt påverkar barn före det att beslutet fattas. Analysen ska göras utifrån barnkonventionens fyra grundprinciper.

Kommunala verksamheter ska årligen göra en analys kring sitt arbete utifrån barnkonventionen. Analyserna sammanställs och lämnas som en rapport till kommunfullmäktige. Detta för att varje år synliggöra hur vi arbetar för barn och ungdomars rättigheter, delaktighet och inflytande.

Vad är barnkonventionen?

  • Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

  • Den innehåller 54 artiklar med fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn.

  • Barnkonventionens rättigheter gäller för alla barn och ungdomar upp till 18 års ålder i Sverige

De fyra grundprinciperna är:

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde

  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling

  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Kontakt

För frågor om hur Östhammars kommun arbetar kring barnkonventionen kontakta sanna.hansson@osthammar.se

Läs mer om Barnkonventionen

Film - Förskola-åk 3

En film om barnkonventionen som riktar sig till lågstadie och förskola.

Klicka här för att se filmen i helformat på Youtube

Film - Åk 4-6

En film om barnkonventionen som riktar sig till elever i mellanstadiet.

Klicka här för att se filmen i helformat på Youtube

Film - Åk 7-9

En film om barnkonventionen som riktar sig till elever i högstadiet.

Klicka här för att se filmen i helformat på Youtube