Gå till innehållet

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en skolform för de elever som inte bedöms klara grundskolans kunskapskrav. Det kan bero på att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Ett av den anpassade grundskolans viktigaste uppdrag är att eleverna ges möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter som gör att de kan påverka sin egen situation och sina relationer till andra. Utbildningen ska vara anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som det är möjligt motsvara utbildningen i grundskolan.

Ditt barn kan antingen:

 • gå i en anpassad grundskoleklass med andra elever som har liknande behov, klasserna har färre elever och har tillgång till fler vuxna per elev än grundskolans klasser
 • eller gå i en grundskoleklass och läsa efter den anpassade grundskolans kursplaner

Utredning om ditt barns behov
Innan ett beslut fattas om att ditt barn ska bli erbjuden en plats i anpassad grundskola genomförs en noggrann utredning.

 • pedagogisk bedömning av hur barnet kan nå grundskolans kunskapskrav
 • medicinsk bedömning av medicinska hinder för inlärning
 • social bedömning av sociala hinder för inlärning
 • psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå.

Även om barnet har rätt att gå i anpassad grundskola, har du som vårdnadshavare möjlighet att tacka nej. Då får barnet gå i den vanliga grundskolan, och skolan ska då anpassa undervisningen efter barnets behov.

Ämnen i anpassad grundskola

Du kan läsa om läroplaner och ämnen i anpassad grundskola på skolverket.se.

För elever som har svårt att ta till sig ämnena, finns inriktningen Träningsskola. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. Träningsskolan delas in i fem ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • kommunikation
 • motorik
 • vardagsaktiviteter
 • verklighetsuppfattning

Anpassad grundskola i Östhammars kommun

Vår anpassade grundskola är belägen i Gimo skolområde.