Gå till innehållet

Kränkande behandling och diskriminering

Om du upplever att ditt barn behandlas dåligt, kränks eller diskrimineras i förskola/skola ska du kontakta verksamheten.
Här finns kontaktuppgifter till våra olika verksamheter:

Förskolor
G
rundskolor
Bruksgymnasiet  
Vuxenutbildningen
Kulturskolan

Förskolans och skolans ansvar

Förskola och skola ska motverka diskriminering och kränkande behandling. Alla som jobbar inom förskola och skola har ett ansvar att arbeta med detta uppdrag. Varje förskola och skola dokumenterar sitt arbete i en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet följs upp kontinuerligt.

Om åtgärderna inte räcker till

Om du inte känner dig nöjd med hur förskola eller skola hanterar diskriminering eller kränkande behandling kan du vända dig till rektor.

Du kan också lämna synpunkter och klagomål angående förskola och skola, här kan du läsa om hur du lämnar synpunkter eller klagomål på utbildning och barnomsorg 

Kontakta barn- och elevombudet  (BEO) om du upplever att ansvariga i kommunen inte har tagit diskriminering eller kränkande behandling på tillräckligt stort allvar eller om förskolans åtgärder inte hjälper.

Om barnet eller barnets anhöriga behandlas sämre på grund av kön, könsöverskridande identitet/uttryck, ålder, etniskt tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och/eller religion kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO).

Läs om förskolornas arbete med värdegrunden på skolverket.se