Gå till innehållet

Elevhälsan

Om elevhälsan

För elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot målen.

På alla skolor i Östhammars kommun finns tillgång till skolsköterska, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Psykolog och skolläkare finns också med i elevhälsoteamet, de är centralt anställda. Det finns också tillgång till en logoped inom både förskola och grundskola, kommunen har ett avtal med Länslogopedmottagningen

Elevhälsan har ett nära samarbete med skolans övriga medarbetare samt med vårdnadshavare för att utveckla dialog och skapa en tillitsfull relation. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

I det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kan skolan även ta stöd av andra. Det kan till exempel vara ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och polisen. Målet för samverkan är att åtgärder skapas utifrån en helhet för eleven. En utgångspunkt är att elev och vårdnadshavare involveras i arbetet. Hälsa och lärande går hand i hand.

Elevhälsoteam på skolorna

Kontakta elevhälsoteamet på ditt barns skola om du har frågor.