Gå till innehållet

Elevhälsan

Hälsa och lärande går hand i hand.

Elevhälsans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra. 

I skollagen står att "Det ska finnas elevhälsa för eleverna. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot målen".

På skolan finns tillgång till skolsköterska, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Psykolog och skolläkare finns också med i elevhälsoteamet, men de är centralt anställda.

Elevhälsan hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd och är en samverkans- och samarbetspartner till kommunens och region Uppsalas stödinsatser för barn och unga.