Gå till innehållet

Utvecklingsplan och individuell utvecklingsplan (IUP)

Utvecklingssamtal

I de obligatoriska skolformerna, förutom i förskoleklassen, ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Förskoleklassen ska bjuda in till samtal en gång per läsår.

Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling  och ger elev och vårdnadshavare en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

Utvecklingssamtalet ska handla om

  • hur skolan bäst kan stödja elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling
  • vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Det är viktigt att utvecklingssamtalet både är framåtsyftande och tillbakablickande.

Skriftliga omdömen och individuell utvecklingsplan (IUP)

Från årskurs 1 till och med årskurs 5 ges skriftliga omdömen en gång per läsår. De skriftliga omdömena sammanfattar vilka kunskaper ditt barn har och vad som behöver utvecklas för att barnet ska klara kunskapskraven.

Vid ett av utvecklingssamtalen ska läraren presentera en individuell utvecklingsplan med skriftligt omdöme.

Så här ser ansvarsfördelningen ut

Rektor ansvarar för att alla lärare har utvecklingssamtal med sina elever och deras vårdnadshavare. Det är också rektorn som beslutar om skolan ska utreda om en elev behöver särskilt stöd.

Läraren ansvarar för att genomföra utvecklingssamtalen och skriva den individuella utvecklingsplanen tillsammans med eleven och vårdnadshavaren. Läraren ansvarar också för att tydligt tala om hur långt eleven har kommit i sin kunskapsutveckling.

Vårdnadshavaren ansvarar för att medverka i utvecklingssamtalet och att framföra sina åsikter och synpunkter.