Gå till innehållet

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan (IUP) i Östhammars kommun

I de obligatoriska skolformerna ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Lärarna i förskoleklass har ett “lära känna”-samtal under höstterminen och ett utvecklingssamtal på vårterminen.

Utvecklingssamtalet är både tillbakablickande och framåtsyftande. Informationen från skolan ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i. Samtalet ska handla om:

  • hur skolan bäst kan stödja elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling, och
  • vilka insatser som behövs för att eleven ska uppfylla betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

I Unikum dokumenteras det som framkommit vid samtalet, till exempel överenskommelser, och detta fungerar som Individuell utvecklingsplan (IUP) för elever i årkurs 1–5 i grundskolan och årskurs 1–9 i anpassad grundskola.

Även för grundskolans årskurs 6–9 ligger de i Unikum dokumenterade överenskommelserna till grund för uppföljning samt utvärdering och progression i kommande samtal.

Personal från fritidshem kan genomföra egna utvecklingssamtal eller medverka i skolans när behov finns.

Östhammars kommun har en rutin för att öka likvärdigheten vad gäller utvecklingssamtal. Där står bland annat att:

• digitala samtal kan erbjudas
• rekommenderad längd på samtalen är ca 30 minuter
• utvecklingssamtal i möjligaste mån bör genomföras under ordinarie skoldag när eleverna är lektionsfria och läraren har arbetsplatsförlagd tid.

Här står vad Skolverket skriver om utvecklingssamtal och IUP; Utvecklingssamtal och IUP - Skolverket