Gå till innehållet

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.

Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

I första hand ska du vända dig till den person eller verksamhet som ärendet gäller och diskutera, på så vis kan vi tillsammans lösa många frågor. Vill du lämna en formell synpunkt eller ett klagomål så följer du instruktionerna i de olika stegen nedan.

1. Kontakta skola eller förskolan

Om du har synpunkter eller klagomål på en verksamhet är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

I första hand kontaktar du lärare/mentor/pedagog. Om du inte får den hjälp du behöver pratar du med skolans rektor eller förskolans förskolechef.

Förskolor i Östhammars kommun

Här hittar du kontaktuppgifter till de kommunala förskolorna  

Familjedaghem i Östhammars kommun

Här hittar du kontaktuppgifter till de kommunala familjedaghemmen

Grundskolor i Östhammars kommun

Här hittar du kontaktuppgifter till de kommunala grundskolorna

Gymnasieskolor i Östhammars kommun

Det finns två kommunala gymnasieskolor i kommunen. Kontaktuppgifter till respektive skola hittar du på deras hemsidor:

Bruksgymnasiets webbplats 

Forsmarks skolas webbplats 

Vuxenutbildning i Östhammars kommun

Östhammars kommuns vuxenutbildning bedrivs i Gimo och kontaktuppgifter till dem hittar du på deras hemsida:

Vuxenutbildningens hemsida

Kulturskolan i Östhammars kommun

Här hittar du kontaktuppgifter till Kulturskolan

Skolor i annan kommun eller fristående verksamhet

I Östhammars kommun finns endast en fristående skola och det är Wilhelm Haglunds Gymnasium, WHG. Gäller din synpunkt dem så hittar du deras kontaktuppgifter här:

Wilhelm Haglunds Gymnasiums webbplats

I Östhammars kommun finns flera fristående eller enskilda familjedaghem som bedriver pedagogisk omsorg. Deras kontaktuppgifter hittar du här:

Enskilda familjedaghem i Östhammars kommun 

Gäller din synpunkt en verksamhet som bedrivs av en annan kommun eller annan organisation/annat företag (friskolor) så kontaktar du den berörda kommunen eller organisationen/företaget för att få information om kontaktuppgifter.

2. Kontakta ansvarig verksamhetschef inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Om du inte får den hjälp du behöver av rektor eller förskolechef så kan du vända dig till ansvarig verksamhetschef inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Om barnet/eleven går i en fristående verksamhet eller i annan kommun så vänder du dig till det företag, den kommun eller organisation som driver verksamheten.

Förskolor och familjedaghem i Östhammars kommun

Verksamhetschef för kommunala förskolor och familjedaghem i Östhammars kommun är Anne Lee Larsson, 0173-862 68 AnneLee.Larsson@osthammar.se  

Grundskolor i Östhammars kommun

Verksamhetschef för grundskolorna och Kulturskolan i Östhammars kommun är Lisbeth Bodén, 0173-861 63 Lisbeth.Boden@osthammar.se

Gymnasieskolor i Östhammars kommun

Verksamhetschef för Bruksgymnasiet är Zara Järvström, 0173-866 06 Zara.Jarvstrom@osthammar.se

Verksamhetschef för Forsmarks skola är Fredrik Jansson, 070-799 38 47 fja@forsmarksskola.se

Vuxenutbildning i Östhammars kommun

Verksamhetschef för Vuxenutbildningen är Zara Järvström, 0173-866 06 Zara.Jarvstrom@osthammar.se

Skolor i annan kommun eller fristående verksamhet

Enskilda familjedaghem

För samtliga enskilda fristående familjedaghem i Östhammars kommun så är det C-Företaget som är huvudman. Har du synpunkter eller klagomål på ett enskilt familjedaghem så vänder du dig till C-Företagets huvudkontor, kontaktuppgifter finns på deras hemsida.

Wilhelm Haglunds gymnasium

Gäller din synpunkt WHG så hittar du deras kontaktuppgifter på Wilhelm Haglunds Gymnasiums webbplats

Annan kommun eller fristående verksamhet

Gäller din synpunkt en verksamhet som bedrivs av en annan kommun eller annan organisation/annat företag (friskolor) så kontaktar du den berörda kommunen eller organisationen/företaget för att få information om kontaktuppgifter.

3. Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Om du är missnöjd med de insatser som gjorts av verksamheten eller de beslut om åtgärder som ansvarig chef fattat i de tidigare stegen så kan du lämna ditt formella klagomål till huvudmannen som är Barn- och utbildningsnämnden i Östhammars kommun. Du kan även välja att vända dig  direkt till nämnden om du upplever att det är svårt att framföra klagomålet direkt till verksamheten eller ansvarig chef i de tidigare stegen.
 

Kontakta Barn- och utbildningsnämnden per e-post

Du kan skicka din synpunkt med ett e-post till Barn- och utbildningsnämnden till följande adress:
Barn-o.utb.namnden@osthammar.se

Märk ditt e-post med "Synpunkt" i ämnesraden.

Kontakta Barn- och utbildningsnämnden per post

Du kan också skicka din synpunkt eller klagomål till nämnden med brev till följande adress:

Barn- och utbildningsnämnden
Östhammars Kommun
Box 66
742 21 Östhammar

Märk brevet med "Synpunkt". Komihåg att för att vi ska kunna återkomma till dig så behöver du uppge dina kontaktuppgifter.

Viktigt att ha med när du lämnar en synpunkt

För att vi ska kunna utreda den inkomna synpunkten så är det viktigt att det framgår vilken verksamhet ärendet gäller. För att vi ska kunna återkomma till dig så är det också viktigt att du lämnar dina kontaktuppgifter tillsammans med din synpunkt. Det är också bra om du i rubrik, ämnesrad eller på annat lämpligt sätt tydligt märker att du avser att lämna en formell synpunkt till Barn- och utbildningsnämnden. Vi påbörjar då en utredning av din fråga på nämndnivå.

 Alla synpunkter registreras. Synpunkten blir en allmän handling som kan lämnas ut. Uppgifter som omfattas av sekretess tas bort om handlingen lämnas ut.

 

4. Kontakta Skolinspektionen eller annan myndighet

Får du inte den hjälp du behöver av Barn- och utbildningsförvaltningen eller Barn- och utbildningsnämnden så kan du vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. I vissa fall finns andra myndigheter att kontakta, t.ex. Arbetsmiljöverket, Polisen, Diskrimineringsombudsmannen och Skolväsendets Överklagandenämnd. Du hittar bra och samlad information om dessa olika tillvägagångsätt på Skolinspektionens hemsida under rubriken "Att anmäla":

Skolinspektionens webbplats - Att anmäla

Du kan också ofta vända dig direkt till en myndighet om du så önskar, utan att först ha kontaktat skolan eller kommunen.