Gå till innehållet

Krisen i Ukraina

Samlade nyheter och information med anledning av händelsen i Ukrania.

Utmanande hitta boende till 254 ukrainska flyktingar 20 maj 2022

Alla behöver hjälpas åt att lösa boendesituationen för de ukrainska flyktingarna som kommer till Östhammars kommun i sommar. Lediga lokaler inventeras, dialog förs med privata hyresvärdar och under en period kommer lägenheter som blir lediga att reserveras för ändamålet. – Engagemanget för att hjälpas åt och hitta lösningar är stort, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

För att ge alla kommuner liknande förutsättningar bereder regeringen en ny förordning som innebär att alla kommuner skall vara med och ta emot de Ukrainska flyktingarna. Den nya lagstiftningen kommer att gälla från 1 juli och innebär att varje kommun får ett kommuntal att förhålla sig till. I Östhammars kommuns fall innebär detta 254 personer. Talet räknas fram utifrån befolkningsstorlek, arbetsmarknaden, hur många nyanlända vi tagit emot tidigare samt hur många asylsökande som finns i kommunen. 

Samverkan på hög nivå 

Att hitta boende för 254 personer är en utmaning som kräver samverkan på hög nivå. I dagsläget har vi skrivit avtal på en handfull lägenheter från och med den 1 juli men fler boenden behövs, säger Lennart Jonasson, som samordnar frågan om bostäder för de ukrainska flyktingarna.
Diskussioner förs med privata hyresvärdar. Bostadsmoduler i Alunda och ombyggda bygdeskolor är andra alternativ som undersöks för att vi ska kunna lyckas med uppdraget. Dessutom kommer lägenheter som sägs upp hos Stiftelsen Östhammarshem under en begränsad period att reserveras för ändamålet.
  – Det är självklart för oss att i den här situationen kunna vara med och bidra till en lösning, säger Jessica Eliardsson, VD. 

Stor vilja att bidra 

De flyktingar från Ukraina som kommer hit gör det enligt massflyktsdirektivet, en reglering som aldrig tidigare använts i Sverige. Massflyktsdirektivet innebär;

  • Att alla Ukrainska flyktingar får ett tillfälligt tillstånd som räcker ett år och kan förlängas som längst i ytterligare två år
  • Barn i skolåldern erbjuds skolgång och sjukvård
  • Vuxna som kommer hit har rätt till vård som ej kan anstå och har rätt att arbeta
  •  Det är staten som ansvarar för kostnaderna för mottagandet i Sverige
  • Vuxna har rätt till en ersättning som är på samma nivå som asylsökande får

För att underlätta mottagandet samarbetar Östhammars kommun med flera frivilligorganisationer. De har redan samlat in massor av utrustning för att kunna möblera och utrusta nya boenden. För att klara av att bosätta 254 personer under sommaren är samarbetet med såväl det civila samhället som det privata näringslivet nödvändigt.
  – Jag upplever att det finns stor vilja att bidra i detta arbete och jag hoppas att det kommer att fortsätta så, säger Peter Nyberg.

"Nu pausar vi arbetet med fler evakueringsplatser" 4 april 2022

Migrationsverket meddelar att de för närvarande har tillräckligt många boendeplatser för att täcka de omedelbara behovet för personer som söker skydd i Sverige. Det föranleder Östhammars kommun att avvakta vidare arbete med evakueringsplatser, till förmån för arbetet med en stärkt krisberedskap.

Tusentals människor har kommit till Sverige, många av dem har ordnat boende på egen hand. Hittills är cirka 4 500 kommunala evakueringsplatser aktiverade och tillgängliga för myndigheten. Östhammars kommun har dock inte fått i uppdrag att ta emot några flyktingar ännu och nyligen meddelade Migrationsverket att de för närvarande har tillräckligt många boendeplatser för att täcka de omedelbara behovet för personer som söker skydd i Sverige.
  – Det föranleder oss att pausa arbetet med evakueringsplatser just nu, säger Peter Nyberg.
Iordningställda platser finns kvar liksom beredskapen att snabbt återuppta arbetet med att skapa fler platser, om det skulle behövas.
  – Vi fortsätter att följa händelseutvecklingen och är lyhörda för ett eventuellt ökat behov av stöd, säger Peter Nyberg. 

Kort- och långsiktiga evakueringsplatser 

Östhammars kommun har gjort en noggrann kartläggning över tänkbara kort- och långsiktiga evakueringsplatser.
  – Vår strategi är att kunna erbjuda 38 platser omgående, ha beredskap att kunna skala upp till 100 platser inom en vecka och kunna erbjuda ytterligare 175 platser under våren om det skulle behövas, säger Peter Nyberg, kommundirektör.
Vid en extrem situation, exempelvis om hundratusentals flyktingar kommer till Sverige, skulle även andra lokaler i kommunen kunna användas som tillfälliga boplatser för flyktingar. Det resulterade i att totalt 1 409 platser rapporterades till Migrationsverket.
  – Det handlar om kommunala och privata lokaler som i stor utsträckning inte står färdiga att använda som evakueringsboende i dag, men som skulle kunna tas i bruk under året, säger Peter Nyberg. 

Etablerat bra samarbeten

I kommunen finns ett antal familjer som flytt kriget i Ukraina, men de har rest hit och ordnat boende på egen hand. Fem barn har hittills fått plats på förskola och i skola.
  – Vi har etablerat bra samarbeten med kommunens frivilligorganisationer och våra egna verksamheter förbereder sig på olika sätt för att vi ska kunna ta emot flyktingar på bästa sätt, om det blir aktuellt, säger Peter Nyberg.
Pandemi och krig i Europa skapar behov av att ha en god krisberedskap. Nyligen fattade kommunstyrelsen beslut om att avsätta ytterligare 750 000 kronor för det arbetet.
  – Vi behöver stärka vår förmåga för att säkert klara av vårt uppdrag också när det oväntade händer, säger Peter Nyberg.

Kommunens skyddsrum inventeras och åtgärdas 30 mars 2022

Runt om i Sverige inventeras just nu skyddsrum som en följd av kriget i Ukraina och det spända läget i Europa. Fredrik Nyman, fastighetsförvaltare, och Maria Langen, projektledare försörjningsberedskap, leder arbetet i Östhammars kommun.

Det var länge sedan skyddsrummen i Östhammars kommun inventerades. Flera av dem används i andra sammanhang och en del av dem lever inte säkert upp till kravet att kunna ställas till förfogande inom 48 timmar, om det skulle behövas. Det föranleder en inventering av skyddsrummen i kommunen och en hel del åtgärder. Några av skyddsrummen är inredda som lektionssalar och andra har byggts in vilket kräver en del arbete innan skyddsrummen kan funktionstestats.
  – Det är en utmanande uppgift och ett prioriterat uppdrag som skjuter på tidplanen för många av våra ordinarie arbetsuppgifter i driftorganisationen, säger Fredrik Nyman.

Ska kunna användas inom 48 timmar 

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. I dagsläget är det inte aktuellt att ställa i ordning några skyddsrum någonstans i Sverige. Det sker endast i det fall regeringen fattar beslut om höjd beredskap. I Östhammars kommun finns 36 skyddsrum. De flesta är belägna i tätorterna - Östhammar (20 stycken), Öregrund (11 stycken) och Alunda (2 stycken). Utöver dessa finns två skyddsrum i Hargshamn och ett i Österbybruk. En tredjedel av dem finns i kommunens fastigheter, några i Östhammarshems fastigheter och resten i privatägda fastigheter.
  – Det är fastighetsägaren som har ansvar för att skyddsrum är underhållna, tillgängliga och kan användas inom 48 timmar, säger Maria Langen. 

Ett sätt av flera att skydda befolkningen

Det finns inte skyddsrum så det räcker till hela landets befolkning. I Östhammars kommun finns det totalt 3 890 skyddsrumsplatser att tillgå för kommunens cirka 22 250 invånare.
  – Skyddsrum är bara ett av flera sätt att skydda befolkningen vid fara under höjd beredskap och finns främst i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer, säger Maria.
Utrymning är ett annat sätt att skydda befolkningen och det finns även andra möjligheter att söka skydd, till exempel i förstärkta byggnader eller i en källare. I skrivande stund utreds ändå frågan om skyddsrum ska byggas ut i volym, funktion och geografisk placering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppskattar att 50 000 nya skyddsrumsplatser skulle behöva byggas under de närmaste tio åren. 

Stärka sin egen krisberedskap

Det är MSB som ansvarar för att mängden skyddsrum bevaras. De har även ansvar för tillsyn och kontroller av skyddsrummen, vilka utförs av certifierade företag. Cirka 4000 kontroller utförs årligen runt om i landet. MSB och landets kommuner får just nu många frågor om skyddsrum.
  – Det finns mycket man kan göra för att stärka sin egen krisberedskap, säger Fredrik och Maria.
Deras tips är att se över möjligheten att ha vatten, mat och värme samt kunna ta del av information från myndigheter och medier.
  – Man kan även prata ihop sig med sina grannar, ha ett gemensamt förråd och bestämma var man ses för att dela med sig av information eller för att stötta varandra på annat sätt, säger Maria.


I broschyren Om krisen eller kriget kommer, som finns att läsa eller ladda ner från MSB:s hemsida finns checklistor med sådant som kan vara bra att ha hemma.

Kommundirektören berättar om arbetet runt Ukrainakrisen 18 mars 2022

Peter Nyberg, kommundirektör i Östhammars kommun, berättar om arbetet med krisen i Ukraina och hur vår beredskap ser ut.

Läs mer om kommunens arbete med anledning av krisen i Ukraina: www.osthammar.se/ukrainakrisen

På knappen nedan kan ni se filmen (länk går till youtube).

100 evakueringsplatser redo för flyktingar från Ukraina 17 mars 2022

Östhammars kommun arbetar med förberedelser för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Ett hundratal tillfälliga bostadsplatser finns tillgängliga inom kort och möjligheter till fler så kallade evakueringsplatser har kartlagts.

38 evakueringsplatser står redo från och med nästa vecka, om det kommer flyktingar till Östhammars kommun. Ytterligare 62 platser kan stå klara inom kort, ifall det skulle behövas.
Lennart Jonasson ansvarar för arbete med att ta fram tillfälliga boenden för flyktingar från Ukraina.
  – I nuläget känner vi inte till hur det framtida behovet ser ut, men vi jobbar för att skapa framförhållning att kunna ta emot flyktingar, säger han.

Närhet till service och vårdcentral

Arbetet sker i dialog med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Uppsala län, som i dagarna fått besked om att Östhammars kommun kan ha ett hundratal evakueringsplatser redo inom kort och fler vid behov. Platserna finns i kommunala lokaler och lokaler som kommunen bedriver verksamhet i, till exempel vid Östhammars IP, före detta korttidsenheten på vårdcentrum och boendet Abborren på Klackskärsgatan i Östhammar.
  – Vår strategi har varit att samla platserna i Östhammar med tanke på mathållning samt närhet till service, vårdcentral och apotek, säger Lennart.
Om det kommer många flyktingar till kommunen är det möjligt att ställa i ordning ytterligare 175 platser i Snesslinge skola och Gräsö skola.

Ny information publiceras fortlöpande på hemsidan under rubriken Krisen i Ukraina

Lotta samordnar frivilliga insatser 17 mars 2022

Trycket har varit stort på kommunens kundtjänst Östhammar direkt som fått ta emot många samtal från människor som vill hjälpa människor som är på flykt från Ukraina. Ann-Charlotte ”Lotta” Grehn har uppdraget att samordna alla frivilliga insatser.

Händelserna i Ukraina påverkar många och skapar engagemang. Det resulterar bland annat i att många hör av sig med frågor om hur de ska kunna hjälpa till eller bidra med kläder, mat och annat som flyktingarna kan tänkas behöva.
  – Kommunen har inte möjlighet att ta emot kläder eller andra saker som erbjuds av privatpersoner. Men det känns väldigt bra att det är så många som hör av sig och vill hjälpa till, säger Lotta.
En del av dem som kontaktar kommunen erbjuder även boenden till flyktingar. Hittills har medarbetarna i kundtjänsten noterat dessa erbjudanden i en kontaktlista som kommunen kan använda för att nå uppgiftslämnare om eller när behov uppstår.
  – Vi har hittills uppmanat våra invånare som vill hjälpa till att ta kontakt med någon hjälporganisation som jobbar med frivilliginsatser och insamlingar av olika slag och det går också bra att ta kontakt med mig om man har idéer eller vill göra en insats, säger Lotta.

kommunens hemsida finns en sida med länkar och kontaktuppgifter till olika aktörer i sammanhanget.

Kontaktuppgifter:
Ann-Charlotte Grehn

anncharlotte.grehn@edu.osthammar.se

072-5546686 

Nu görs förberedelser för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina 10 mars 2022

Kriget i Ukraina har gjort att många människor tvingats fly från sitt hemland. En del av dem söker sig till Sverige, vilket skapar ett stort behov av tillfälliga bostadsplatser. I en begäran till länsstyrelserna efterfrågar Migrationsverket hjälp från kommunerna, som fått i uppdrag att se över kommunala fastigheter och fastigheter där kommunen driver verksamhet.

– Vi är i gång och inventerar våra så kallade evakueringsplatser. I början av nästa vecka kommer vi att kunna rapportera hur många de är och var i kommunen de finns, säger Peter Nyberg, kommundirektör.
Det är inte första gången det här arbetet görs i Östhammars kommun. Motsvarande gjordes i samband med flyktingkrisen 2015 och hjälpen vi är beredda att ge eventuella nya flyktingar innefattar lokaler, sängar, sängkläder, mathållning samt ansvar för hälsoskydd och brandsäkerhet. 

Många vill erbjuda husrum 

Det är många som hör av sig till kommunens kundtjänst, Östhammar direkt, med frågor om hur de ska göra för att kunna hjälpa till. De vill exempelvis erbjuda husrum till flyktingar.
  – Under kommande vecka räknar vi med att ha en funktion som kan fånga upp och samordna alla den fantastiska viljan att hjälpa till, säger Peter Nyberg. 

Samverkan med andra aktörer

Östhammars kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och samverkar med Länsstyrelsen i Uppsala, Region Uppsala och de andra kommunerna i länet. Samtidigt som våra verksamheter pågår som vanligt görs en kartläggning av vad som krävs för att kommunen ska kunna fortsätta att försörja sina verksamheter med livsmedel, bränsle och el vid en större störning. Dessutom har kommunens skyddsrum kartlagts och besiktats.

Ny information kommer fortlöpande att publiceras på hemsidan under rubriken Krisen i Ukraina

 

Påbörjad
2 mars 2022
Senast uppdaterad
20 maj 2022
Ansvarig organisation

Kontakta oss