Gå till innehållet

Alunda

Nyheter Alundaprojektet

Så vill kommunen få Alunda att växa 28 augusti 2023

Östhammars kommun vill att fler ska få möjligheten att bo i Alunda. Tillväxtmöjligheterna anses starka där, dels på grund av ett starkt näringsliv och dess lokalisering mitt mellan storstad och kust men också då vattentillgången säkrats via ledningen från Örbyhus.

- Östhammars kommun står inför flera miljardinvesteringar, något som är en möjlighet men även en utmaning. En utmaning vi som kommun nu tar oss an. För oss är det viktigt att fler barnfamiljer och individer kan få bo i och bygga sina egna hem i Alunda. Ett hem man vill spendera hela livet i. Närheten till trygghet, samhällsservice och nya arbetsmöjligheter gör att Alunda är attraktivt att flytta till.

Kompetensförsörjning är en av kommunens och näringslivets största prioriteter. Vi vill inte vara en ”fly in – fly out” kommun och då behövs det bostäder som man vill bo kvar i. Det känns bra att vi som kommun är med och möter upp det behovet, förklarar Fabian Sjöberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

För att skapa fler bostäder i kommunen kan kommunen markanvisa ett visst område som en aktör sedan får bygga på. Därför har Östhammars kommun nyligen publicerat en markanvisning för första gången på lång tid.

Varför markanvisar vi just nu?

- Det här är ett led i en långsiktig satsning som utöver markanvisning bestått i säkerställande av VA-försörjning, detaljplaner samt nödvändig intern kompetens.  Det har tillsammans med annat bidragit till att vi nu kan markanvisa första etappen i Prästgårdshöjden, säger Krister Carlsson, markstrateg i Östhammars kommun

I dagsläget finns det inga beslut om ytterligare markanvisningar, men det finns detaljplaner som inte är fullständigt utbyggda och som kommunen kontinuerligt vrider och vänder för att se att ekonomin kan gå ihop. Det ligger även nya detaljplaner under framtagande, främst i de västra delarna av kommunen.

Gällande följande etapper i området Prästgårdshöjden så finns nu endast en grov tidsplan, men med dagens konjunkturläge finns inget värde av att lägga så stor vikt i detta. Kommunen får under denna etapp känna intresset hos byggaktörerna och därefter sätta en tidplan för resterande delar.

Vilka svårigheter har du mött inom projektet?

- Med beaktande av det hinder VA-situationen utgjort, samt behovet av nödvändig intern kompetens och rutiner som behöver byggas upp är det en läranderesa, utmanande och rolig, avslutar Krister.

 

Läs mer om markanvisningar HÄR.

Byggaktörer bjuds in till träff gällande utveckling i Alunda 7 augusti 2023

Östhammar kommun ska för första gången på flera år gå ut med en markanvisning och vill därför inleda processen med att bjuda in intresserade aktörer till ett möte.

Syftet med mötet är att presentera vad som är på gång i kommunen gällande nya etableringar och pågående planarbeten. Kommunen kommer också gå igenom kommande markanvisning och presentera det aktuella området Prästgårdshöjden. I det aktuella projektet gäller markanvisning för tätorten Alunda och detaljplanen Prästgårdshöjden om totalt 42000 kvm BTA. Etapp 1 tillåter drygt 6000 kvm BTA i två våningar.

Alla aktörer får möjlighet att i kort och muntlig form presentera sig och sitt intresse för att bygga i kommunen. Det finns också chans att ställa frågor till kommunen vid detta tillfälle.

Vi bjuder på fika.

Välkomna!

 

Tid: 5 september, 09:00-11:00

Plats: Kommunhuset, Östhammar

Anmälan: magnus.degerman@osthammar.se (senast 29 augusti)

 

Läs mer om markanvisningar i Östhammars kommun HÄR.

Centrumutvecklingen i Alunda är påbörjad 11 maj 2023

Östhammars kommun har påbörjat ett utvecklingsarbete för Alunda centrum. Målet är ett mer levande centrum med fler besöksanledningar.

Den 19 april bjöd kommunen in näringsidkare som har sin verksamhet kring Centrumvägen till en workshop. Bland annat identifierades platser och funktioner i centrum som inte fungerar tillfredsställande i dag. Deltagarna fick även förmedla sin bild av framtidens Alunda. Några synpunkter som framfördes var:

  • Otrygg trafiksituation vid rondellen vid resecentrum
  • Rörigt med biltrafik på Centrumvägen
  • Fler parkeringar behövs
  • Finns få sitt-och mötesplatser
  • Mer ljus, färg och form efterfrågas

Kommunen planerar att ta in ytterligare synpunkter i projektet bland annat via en medborgardialog under hösten 2023.

 

Läs mer på www.osthammar.se/alunda

Centrumutvecklingen i Alunda 14 april 2023

Nu inleds det centrumutvecklingsarbete som planeras i Alunda. Bakgrunden är den enkät som skickades ut till Alundabor under 2022, som tydligt visade att medborgare vill se ett mer levande centrum.

I takt med att Alunda utvecklas är Alunda Centrum i behov av en uppdatering. Alundaborna efterfrågar ett mer attraktivt centrum med ett större utbud av varor, tjänster och service som lockar till möten och besök. Målet är att centrum ska bli en attraktiv plats att besöka för Alundaborna såväl som hitresta med ett uppdaterat utbud av varor, tjänster och service och en utemiljö som stimulerar till möten.

Kommunen har därför initierat ett arbete där målet är att samla input för att skapa en bättre centrumkärna. Hur man definierar bättre är dock upp till fastighetsägare, näringsidkare och inte minst de boende att säga.

Processen visar behoven

Utifrån de tankar, behov och önskemål som vi samlar in och bearbetar under processens gång så kommer bilden av vad vi tillsammans behöver göra att bli tydligare. Efter att det är klart kan vi också se vad som behöver åtgärdas rent fysiskt på platsen, och hur man gör det på bästa sätt. Men det här är inget som kommunen kan lösa själv. Vi behöver samarbeta med de som är verksamma i centrum, och i hela Alunda. Vilken vision har de och hur skulle de vilja utvecklas? Senare kommer vi att bjuda in till dialog med andra målgrupper också, till exempel allmänheten, för att höra vad som behövs för att skapa ett bättre centrum.

Den 13 april togs det här ämnet upp under kommunens livesändning, som ni kan se på länken nedan (kommer så småningom också upp på youtube). Nästa vecka kommer vi genomföra vårt första möte där vi möter upp intresserade fastighetsägare och näringsidkare som är verksamma i centrum för att prata om det här utvecklingsarbetet.

 

Läs mer om Program Alunda

Titta på sändningen i efterhand

Livesändning om utvecklingen i Alunda 11 april 2023

Den 13 april klockan 18.00 är det dags för livesändning!

Den här gången diskuterar vi pågående satsningar i Alunda. Markanvisning för bostäder, ökad kapacitet i det kommunala VA-systemet och utveckling av centrum är exempel på vad som tas upp.

 
Du hittar till sändningen via evenemanget på vår Facebooksida, där du gärna kan ställa frågor i chatten. Det går också att ta del av sändningen i efterhand via vår Youtubekanal.

 

Klicka HÄR för att komma till evenemanget på Facebook.

Alunda ortsutveckling 27 oktober 2022

Här presenterar Ulf Andersson, chef för Sektor samhälle på Östhammars kommun, lite runt resultatet av en enkät som skickades ut till Alundabor under våren.

Under våren 2022 skickades en enkät ut till cirka 5000 Alundabor (Alunda med omnejd). Syftet var att få veta mer kring vad de boende upplever inom exempelvis trygghet, boende, kommunikationer och kommersiellt utbud. Svaren hjälper kommunen sedan att prioritera kring de insatser som planeras i området.

I rapporten framkom att de flesta svarande är rätt nöjda med Alunda, men vi kan även se områden där vi behöver intensifiera arbetet ytterligare. 

Att just Alundabor tillfrågades är med grund i den ortssatsning som sker i Alunda nu. Även om alla projekt ännu inte syns utåt så mycket så arbetar kommunen för att kunna skapa förutsättningar för Alunda att växa. Arbetet är långsiktigt, men några delprojekt som pågår nu sker bland annat på Prästgårdshöjden och Björnhålsskogen. I filmen berättar Ulf mer om detta. 

 

Titta på filmen (extern länk till Youtube)

Ladda ner rapporten här.

Läs mer om satsningen i Alunda här.

 

 

Påbörjad
6 juni 2022
Senast uppdaterad
28 augusti 2023
Ansvarig organisation

Kontakta oss