Gå till innehållet

Projekt Nya Skolan

Här hittar du samlad information om den nya skolan som ska byggas i Östhammar och det senaste om projektet.

Lägesrapport Frösan 16 februari 2021

Det händer en hel del just nu i projektet "Nya skolan". Efter att själva skolbyggnaden tagits i bruk fortsätter arbeten med att projektera en ny matsal och viss ombyggnation av köket. Detta skriver Fredrik Nyman, förvaltare, i sin lägesrapport.

Parallellt med det detaljprojekterar vi skolgården och busslösningen.

Eleverna är med och planerar nya skolgården

Målet med skolgården är att integrera befintliga träd och grönytor som en del av  skolgårdstänket. Det finns en vilja att få skolgården indelad i olika zoner där olika aktiviteter får avgöra utförandet. I arbetet med att planera skolgården är verksamheten med och tycker till om en rad olika saker. Det har även hållits en workshop där eleverna fått komma med inspel och idéer om utformningen.

Matsalen ger plats för ett större kök

Projekteringen av nya matsalen är i ett intensivt skede där arbetet just nu fokuserar på att få fram bygglovshandlingar. För att möta kommande krav på ökad tillagning av mat i Frösanköket kommer vi i och med byggandet av ny matsal även att vidga köket. Detta resulterar i att den gamla scenen försvinner och att vi  därför i projekteringen tittar  på olika möjligheter att ersätta scenen med en ny i nya matsalen.

Utvärdering innan slutgiltiga åtgärder färdigställs

Matsalen och skolbyggnaden kommer att förbindas av en länkbyggnad. Fasaden på matsalsbyggnaden är tänkt att vara vägledande för hur själva skolbyggnadens fasad tillslut kommer att utformas. Skolans fasad samt en del andra åtgärder kommer att ingå i en fas i projektet som vi valt att kalla optimering. Det vill säga att vi låter verksamheten ”boa in sig” och att vi först under vårterminen utvärderar olika saker och därefter gör de slutgiltiga åtgärder så som vi vill ha det. Det kommer exempelvis röra sig om målning av fondväggar, fasadskyltar och placering av viss elkrävande inredning. Tanken är att optimeringen mestadels ska ske under sommarlovet – även om vi gör en del åtgärder löpande redan nu.

Rivning av gamla skolan är påbörjad

Rivning av den gamla delen har inletts med så kallad selektiv rivning, det rör sig om hus 1,2,3 och 11 som får all inredning borttagen innan grävmaskinerna tar vid. Hus 11 innehåller ett skyddsrum så där får vi göra lite extra insatser för att säkerställa  dess funktion, såväl i freds- som i krigstid. Skyddsrummet kommer att vara kvar men huset uppepå kommer att rivas, så under den tilltänkta skolgården kommer skyddsrummet fortfarande att leva sitt eget liv.

Sist men inte minst jobbar vi med en större trafiksäkerhetslösning för Tomtbergavägen i området Tomtberga förskola/Edsskolan/Frösan.

Vid pennan
Fredrik Nyman, förvaltare, intern fastighetsservice.

Nyckelöverlämning för Frösan 18 december 2020

I ett grått och blåsigt Östhammar genomfördes idag en begränsad men symbolisk nyckelöverlämning för att visa att den nya skolan är klar.

Inbjuden press fick möjlighet att höra tal och gå en liten rundtur i skolan som nu alltså står klar. Även om själva skolan är färdig så återstår det flera etapper som innefattar bland annat rivning av den gamla skolan, bygge av matsal samt uppförande av skolgården. Håkan Blom, rektor på skolan, inledde talen med att berätta om hur hans resa började 2013 när han blev rektor på Frösåkersskolan, och hur projektet av att planera inför den nya skolan startade. Josefine Nilsson, ordförande i Barn och utbildningsnämnden, Margareta Widén-Berggren, kommunalråd och Sh byggs VD, Lars Svensson talade också. Till sist lämnade Lars Svensson över en symbolisk nyckel samt en tavla till kommunen, innan Håkan Blom avslutade med att klippa bandet.

Den 12 januari sker den riktiga invigningen, då eleverna ska gå sin första skoldag i den nybyggda skolan.

Nyckelöverlämningsceremonin: 

https://youtu.be/PR2yIV3BSY0

Skolan börjar ta form 6 oktober 2020

Det är nog många som följt hur en av Östhammars största byggnader vuxit fram det senaste året. Bredvid Frösåkersskolan har en stor betongbyggnad tagit form, och även om den ännu inte är riktigt färdig så förundras nog flera att det ändå gått snabbt. Planen är att Östhammars kommun till årsskiftet ska få en modern grundskola med en lite annorlunda pedagogik.

Den gamla skolan är från 1968 och när det undersöktes vilket upprustningsbehov byggnaden hade så insåg man snabbt att det inte skulle bli lönsamt att renovera. Vid närmare undersökningar dömdes bland annat delar av bottenplattan ut.

Det bestämdes då att en ny skola skulle byggas och att kommunen skulle arbeta i en så kallad partneringprocess, där alla involverade parter jobbar tillsammans, istället för att kommunen beställer ett färdigt koncept.

Vi var runt och tittade på några olika skolor och fastnade vid grundidén hos en skola nere i Huddinge som heter Glömstaskolan, och kom i kontakt med arkitekten som ritat den skolan, säger Håkan Blom, rektor.

Från början var det också, enligt Niina Johansson, biträdande rektor, flera av Östhammars rektorer som satt med ritningarna och flyttade väggar för att få fram en skola som skulle bli så bra som möjligt för eleverna. Personal och elever på skolan har varit delaktiga och en tanke som följt hela planeringsprocessen är att de ville bygga bort trånga korridorer och otrygga miljöer och skapa en skola med väl avvägd balans mellan integritet och öppenhet. Därför kan man i skolan se många smart utplacerade fönsterpartier mellan rummen, så att lärare ska ha en bra överblick över eleverna samtidigt som det finns gott om möjligheter för avskärmning av olika sorters intryck för de elever som behöver sådana anpassningar.

Vi vill skapa små skolor i skolan genom transparens och inkludering men samtidigt integritet, och det känns som att vi har lyckats ganska bra, fortsätter Håkan engagerat.

I dagsläget finns ändå en del arbete kvar att göra, främst på de nedre våningarna. Alla möbler ska också komma under hösten. Sedan tillkommer arbetet med utemiljön med start under början av 2021. En förbesiktning av översta våningen genomfördes under vecka 40. Man fortsätter med andra delar vecka 46 och två veckor efter det ska skolan slutbesiktigas. Enligt planen ska nyckeln överlämnas den 15 december, och med det kan personalen börja det gedigna arbetet med att flytta över allt material från deras nuvarande arbetsplatser. I januari kommer de första eleverna till den nya skolan.

En tanke med att bygga en ny sorts skola var att även pedagogiken skulle förändras och ett av huvudmålen är att kunna inkludera fler elever i den ordinarie undervisningen.

Vi är väl inne i den processen och har kontakt med specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. De har fått ritningar över lokalerna och våra tankar kring hur det ska möbleras. Nu inleds ett samarbete kring hur vi ska implementera det nya arbetssättet som stöd i och med lokalernas möjligheter, berättar Håkan.

För ungefär nio månader sedan ändrades planerna kring matsalslösningen, och en del av den befintliga skolan som var tänkt att rivas byggs istället om och får bli en del av den nya matsalen. Dels för att förbättra logistiken i lokalen men även för att öka utrymmet. Detta gick att lösa inom ramen för budgeten då man under projektets gång kunnat effektivisera olika delar och därigenom omfördela pengar till bland annat en bättre matsalslösning.

Både rektor och biträdande rektor är nöjda med projektet än så länge.

Jag tycker att det har gått jättebra, vi har haft ett bra samarbete med alla som varit involverade i det här. Sen har det varit jättemycket jobb att göra, så är det ju, säger Niina.

Håkan fyller i och menar att det varit jätteroligt att få vara med om ett så här banbrytande projekt då det oftast annars är så att kommuner begär in offerter på en skola och att ett antal företag då lämnar in en ritning och ett anbud.

Men de som ritar där är inte pedagoger utan har oftast en egen föreställning om hur en skola ska se ut. Vi har verkligen varit med hela vägen här.

Även när det gäller tidplanen ligger man bra till.

Vi ligger faktiskt lite före, berättar Patric Karlsson, entreprenadchef på ShBygg när vi avslutat rundturen och går ut från skolan för att lämna ifrån oss våra gula västar och skyddshjälmar.

 

Denna vecka kommer även Östhammars kommuns instagramkonto att visa upp arbetet med den nya skolan så följa oss gärna där!

instagram.com/osthammarskommun

Nya skolan i Östhammar 6 september 2019

Många har nog sett att den nya skolan i Östhammar börjar ta form.

På kommunens youtubekanal kan ni se en sex minuter lång sammanfattning av hur det såg ut när stommen byggdes.  https://www.youtube.com/watch?v=UvmJsD_wXLo

Tunga transporter i Östhammar 21 maj 2019

Under vissa veckor kommer det att vara ökad närvaro av tunga transporter i Östhammar på grund av bygget av den nya skolan.

Vecka 21: Montage av kran

Vecka 21 - 26: Under onsdagarna dessa veckor kommer det cirka tre betongbilar i timmen med start kl. 07:00

Vecka 27 - 34: Tunga leveranser med släp. Tomtbergavägen och vidare mot Husbackavägen och sen ut till väg 76. 

-------------

Tillägg 12/8: De tunga transporterna kommer att fortsätta till vecka 43. 

Uppdatering skolbygget 2 maj 2019

Bygget av den nya skolan i Östhammar har tagit fart. Delar av Frösåkerskolan har rivits och det är snart dags att lägga grunden för den nya bottenplattan.

För att snabbare bli klar med vissa moment kommer entreprenörerna vissa dagar att arbeta till senast kl. 20:00, istället för som nu; till senast 17:00. 

Detta kan alltså medföra höga ljud till lite senare på kvällen. Skulle detta medföra olägenheter kan ni kontakta någon ansvarig på denna länk.

Sprängning pågår 3 april 2019

Vid byggarbetsplatsen för den nya skolan i Östhammar pågår nu viss sprängning.

För att kunna bygga grunden till skolan har man sen några dagar tillbaka sprängt i berget. Det beräknas pågå till och från i ytterligare en eller två veckor. Närboende kan höra ett antal korta signaler inför varje sprängning, och en lite längre efteråt.

Namntävling för den nya skolan 15 mars 2019

När det nu ska byggas en ny skola i Östhammar så har Barn- och utbildningsnämnden utlyst en namntävling.

Frösan exteriör web

 

Uppdraget ligger på de fyra skolorna Frösan, Ed, Kristinelund och Öregrund som berörs av omorganisationen och det är elever, vårdnadshavare och personal som får lämna in förslag.

Uppdraget:
1. Förslag på namn
2. Motivering till namnvalet
3. Förslag till grafisk logga för skolan (ej nödvändigt)

Detta skickas till Håkan Blom, rektor på Frösåkerskolan. hakan.blom@osthammar.se

Sista datum för inlämning av förslag är 4:e april och nämnden tittar på förslagen den 11 april.

Första spadtaget på den nya skolan i Östhammar 27 februari 2019

Idag togs det första spadtaget för den skola som ska ersätta Frösåkersskolan i Östhammar.

Även om området har varit avspärrat ett tag och vissa byggnader redan rivits så börjar nu en ny fas i projektet där man planerar att börja schakta för att gjuta grundplattan redan vecka 13. Jacob Spangenberg (kommunstyrelsens ordförande), Josefine Nilsson (Barn- och utbildningsnämndens ordförande) och Lasse Svensson (chef Sh bygg) höll i spaden som symboliserar det samarbete Östhammars kommun inlett med entreprenören Sh bygg. Tillsammans ska vi bygga en ny sorts skola utan de traditionella långa korridorerna med fyrkantiga klassrum. Istället kommer vi att få se en miljö som lättare erbjuder individanpassade lösningar för lärande.

Uppdatering Nya skolan 11 januari 2019

Vad händer med projekt Nya skolan i Östhammar?

Just nu arbetar kommunen främst med avtalsskrivning och tidsplanering inför den kommande byggfasen. Under början av 2019 kommer vi att lägga upp en projektportal på osthammar.se där vi berättar om såväl pedagogiken och visionen kring byggnaden som praktisk aktuell information gällande exempelvis avspärrningar, parkeringsplatser och när det ska borras lite extra. Tanken är att hålla Er medborgare informerade om vad som händer. Det annonseras mer om detta när allt är sammanställt och klart.

 

Tills vidare önskar projektgruppen för Nya skolan på Östhammars kommun en god fortsättning på det nya året!

Uppdatering Nya skolan 9 november 2018

Under början av oktober valde Östhammars kommun att fortsätta samarbetet med Sh Bygg som entreprenör för projektet Nya skolan.

Efter vidare diskussioner gick Östhammars kommun ändå vidare med entreprenören inför nästa fas i projektet. Kommunen anser att frågorna som tidigare var ifrågasatta nu är utredda och att Sh Bygg alltså får fortsatt förtroende för bygget av Nya skolan i Östhammar.

Ny upphandling av Nya skolan i Östhammar 7 september 2018

I samband med att nästa fas i projektet inleds väljer kommunen att inte förnya avtalet med byggentreprenören. Istället siktar man på att öppna upp för en ny upphandling för vem som ska få uppdraget att fortsätta bygga Nya skolan.

- Det är naturligt och självklart att vi ser över samarbetet i detta läge när det gäller ett så här stort projekt,  avtalet ger möjlighet till  utvärdering för både beställare och utförare, säger Helen Åsbrink, chef för Tekniska förvaltningen.

Närmast kommer Östhammars kommun att genomföra en ny upphandling som väntas vara färdig i början av 2019. Upphandlingen förväntas dock inte påverka tidsplanen nämnvärt. Bygglov beviljades i slutet av augusti och en invigning är fortfarande planerad till hösten 2021.

Ny modern skola tar form 30 januari 2018

För två år sedan togs beslutet att bygga en ny mellan- och högstadieskola i Östhammar. Nu planerar Östhammars kommun att riva delar av Frösåkersskolan för att ge plats åt den nya. Byggstarten av den nya skolan är planerad till hösten 2018

En skola för 600 elever ska byggas i Östhammar. Arbetsnamnet är Nya skolan och tanken är att den ska ersätta ortens högstadieskola som byggdes på 1960-talet.
– Den nya skolan är efterlängtad. Vi har länge pratat om behovet av moderna lärandemiljöer som är anpassade för nya och mer flexibla arbetssätt, säger Lisbeth Bodén, förvaltningschef på barn- och utbildningskontoret.

Invigning 2020

Till hösten blir planerna på en ny mellan- och högstadieskola i Östhammar realitet. Efter terminsavslutningen i juni planerar Östhammars kommun att låta riva en del av Frösåkersskolan för att börja bygga den nya skolan, som ska stå klar om två år. Byggnaden som ska rivas rymmer bland annat undervisningslokaler för hemkunskaps- och slöjdundervisning.

Anpassad för modern undervisning

En viktig egenskap hos den nya skolan är flexibilitet. Den ska byggas för moderna undervisningsmetoder där individens hälsa, utveckling och lärande ska stå i fokus. Exakt hur utformning och planlösning ska se ut är i dagsläget inte bestämt. Inte heller har beslut fattats om arbetssätt och pedagogisk process.
– Det finns idéer om hur den nya skolan kan komma att se ut och fungera men innan vi fattar några beslut är det viktigt för oss att först ta reda på vad som är viktigt för dem som ska verka i lokalerna, säger Lisbeth Bodén.

Förankringsprocessen kommer att genomföras under våren. Parallellt pågår arbetet med att utforma planlösningar och annat som behöver finnas framme när den nya skolan ska börja byggas i höst.

Projekt Nya Frösan blir Projekt Nya Skolan 23 januari 2017

Den nya grundskolan i Östhammar som ska stå färdig 2020 kommer inte att heta Frösåkersskolan, därför byter projektet namn från Nya Frösan till Nya Skolan.

Håkan Blom, som är rektor på Frösåkersskolan, berättar att den pedagogiska referensgruppen tagit beslut om att hitta ett nytt namn på den nya skolan i Östhammar. 
- Vi vill inte att den ska heta Frösåkersskolan därför att det dikterar någon sorts hierarki, att mellanstadierna på Ed och Kristinelund ska inlemmas i Frösåkersskolan. Tanken är att vi ska sätta samman en ny, gemensam verksamhet, säger han.

Vad den nya skolan kommer att heta är ännu inte klart, frågan kommer att lyftas i många olika grupper innan ett beslut tas. 
- Jag tror att det är ett viktigt symbolvärde i att hitta en väg att namnge den med delaktighet och inflytande från alla håll, säger Håkan Blom. 

Rektor Håkan Blom berättar om Nya Frösan 17 november 2016

Håkan Blom, rektor på Frösåkersskolan, berättar om projekt Nya Frösan, om hur den nya skolan kommer att se ut och hur långt de kommit.

Missa inte vår grundskoladialog på Frösåkersskolan på måndag kl. 1830 där vi vill veta hur vi tillsammans kan göra ny frösan så bra som möjligt.

Beslut om entreprenör till nybyggnation av nya Frösåkersskolan 5 oktober 2016

Sh bygg, sten och anläggning AB antas som partneringentreprenör för nybyggnationen av nya Frösåkersskolan

En upphandling har genomförts av en totalentreprenör för nybygg­nad av nya Frösåkersskolan genom partneringprocess och Sh bygg, sten och anläggning AB är antagen som entreprenör.  

Informationsmöte kommande upphandling 23 maj 2016

Totalentreprenör nybyggnad Frösåkersskolan, Östhammar

Tekniska förvaltningen inbjuder till informationsmöte torsdagen 26 maj kl.15:00 på Solgården, Albrektsgatan 14, Östhammar gällande:

Totalentreprenör till nybyggnad av Frösåkersskolan, partnering process.

Beslut fattat om skolan i Östhammar 12 maj 2016

Frösåkersskolan blir en 4-9-skola och Edsskolan och Kristinelundskolan blir F-3-skolor. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden under torsdagens möte.

Frösåkersskolan blir en 4-9-skola och Edsskolan och Kristinelundskolan blir F-3-skolor. Det beslutade  barn- och utbildningsnämnden under torsdagens möte.

Men den nya skolorganisationen kommer inte att träda i kraft förrän det finns plats för fler elever på Frösåkersskolan. Lisbeth Bodén, chef på barn- och utbildningsförvaltningen berättar att de kommer att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnadsunderlag för att bygga om Frösåkersskolan eller bygga en ny Frösåkersskola.

- Vi kommer att be om två underlag, ett för 650 elever och ett för 800 elever. Det viktiga för oss är inte om skolan byggs om eller om vi bygger en ny skola, utan att lärsituationen blir så bra som möjligt, säger hon.

En större skola i Östhammar med fler årskurser kan enligt Lisbeth Bodén ge många fördelar.

- Med en större skola får vi större flexibilitet och större möjligheter till kollegialt lärande. Det blir också lättare för oss att hitta kompetenta lärare och att få en röd tråd igenom hela skolgången. Vi ska bygga en skola för 50 år framåt i tiden och jag tror att det här kan bli en skola som kan locka många föräldrar och elever, säger hon.

Sedan tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat att Snesslinge, Gräsö och Öregrunds skolor inte kommer att påverkas av den nya organisationen under denna mandatperiod.

Påbörjad
6 juni 2016
Senast uppdaterad
16 februari 2021
Ansvarig organisation
Barn- och utbildningskontoret

Kontakta oss

Lämna förslag och ställ frågor: barn-o.utb.namnden@osthammar.se