Gå till innehållet

Dokument

Lokalförsörjningsplan 2023-2032 för Östhammars kommun 14 februari 2024

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att ge en bild av kommunens lokalutnyttjande och nuvarande samt framtida lokalbehov. Målet med lokalförsörjningsplanen är att den ska fungera som beslutsunderlag för kommunens kommande investeringar och åtgärdsinsatser avseende lokalanpassningar. Lokalförsörjningsplanen ger en övergripande sammanfattning av samtliga sektorers lokalrevisioner.

Delegationsordning för Kommunstyrelsen 26 mars 2021

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Risk- och sårbarhetsanalys 2023–2027 6 februari 2024

Risk- och sårbarhetsanalysen ger en bild av vilka risker, hot och sårbarheter som finns i Östhammars kommuns geografiska område och vilken förmåga Östhammars kommun har att motstå och hantera en svår samhällsstörning