Gå till innehållet

Vattenavstängning - ED, Östhammar kommun. Starttid: 2023-12-01  kl 16:00 - Sluttid: 2023-12-01 23:00:00. Läs mer här: Gästrikevatten - Driftstörning

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

För att göra verksamheten tydligt, effektiv och enkel har sammanslagning av två delegationsordningar gjorts. Delegationsordning i Personalfrågor (Bilaga 7, KS § 278/2020), upphör således i och med detta beslut, se protokollsutdrag KS 2023-07-04 §129 nedan.

  • Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

  • Nämnderna beslutar i frågor som rör verksamheten och i frågor som de enligt lagstiftning ska handha samt i frågor som fullmäktige har delegerat till nämnderna.

  • Att delegera innebär att överflytta beslutanderätt. Delegering kan ske både från kommunfullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, en ledamot eller en ersättare och en anställd i kommunen. Den som får beslutanderätten kallas delegat.

Organisation
Kommunstyrelsen
Publicerad
26 mars 2021
Senast uppdaterad
10 juli 2023
Typ
Styrdokument