Gå till innehållet

Dokument

Aktivt Stöd okt 2016 27 oktober 2016

Anmälan till socialtjänsten om oro för barn och unga 9 oktober 2017

enligt 14 kap 1 § SoL

Anmälningsblanketter till vikariepool vård och omsorg 17 augusti 2015

Anmälningsblankett, sekretessförsäkran, krisinformation och anmälan om lönekonto.

Ansökan om färdtjänst 1 september 2015

Gör en ansökan om färdtjänst vid funktionshinder eller brist på allmänna kommunikationer

Ansökan om insats enligt LSS 21 augusti 2015

Ansök om personlig assisten, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, daglig verksamhet, kortidsvistelse utanför hemmet, boende och individuell plan enligt LSS

Ansökan om insats enligt socialtjänstlagen 21 augusti 2015

Ansökan för bland annat trygghetslarm, servicelägenhet, kontaktperson, särskilt boende och dagverksamhet

Ansökan om kontaktperson/boendestöd enligt Socialtjänstlagen 31 januari 2017

För de som får bistånd från Socialpsykiatrin

Avgifter inom vård och omsorg 10 oktober 2018

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen 2019