Gå till innehållet

Dokument

Motion gällande beslut om policy 12 december 2018

Moderaterna anser att vid framtagande av olika styrdokument skall en bedömning av nytta ställas mot kostnad. Moderaterna anser vidare att ett policydokument som antas av Kommunfullmäktige skall föregås av ett beslut i Kommunfullmäktige. Det beslutet skall motivera varför policyn behövs och ange riktlinjer för framtagandet.

Motion om politiskt obunden barnombudsman 14 november 2018

Kommunens ansvar gäller inte enbart traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att alla styrelser, nämnder och förvaltningar lever upp till det som står i barnkonventionen. Det borde vara en självklar tanke i Östhammars kommun att involvera barn och ungdomar i allt som rör dem, även i förslag på detaljplaner. Allt som rör vuxna rör även barn och unga, vilka är en remissgrupp som glöms bort.

Motion om förstelärare i trygghet och studiero 14 november 2018

Själva förutsättningen för goda studieresultat är att trygghet och studiero råder på varje skola. Det är inte endast traditionella skolämnen behöver förstelärare som visar vägen för sina ämneskollegor. Viktigast är att skolpliktiga barn kan gå till sina skolor och veta att skolan är en trygg plats och att där finns studiero.