Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Exempel på ritningar

Här hittar du exempel på situationsplan, planritning, fasadritning, sektionsritning, konstruktionsritning och marksektionsritning.

Ritningsexempel:

Fasadritning

Plan- och sektionsritning

Situationsplan

Situationsplan

Situationsplanen ska vara i skala 1:400 eller 1:500, som visar byggnadens placering och avstånd till tomtgräns (minst tre mått). På situationsplanen ska norrpil och skalstock finnas. Alla byggnader och vägar som finns på fastigheten ska redovisas med användningssätt och yta.

En situationsplan kräver olika typer av kartunderlag:

1.     Nybyggnadskarta krävs vid bygglovsansökan när du ska bygga den första byggnaden på fastigheten inom detaljplanelagt område. Kartan redovisar markförhållanden, gatuhöjder, fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, med mera. Kartan får vara max 2 år gammal.

2.     Förenklad nybyggnadskarta krävs som underlag till situationsplanen när du söker bygglov för till exempel tillbyggnader, garage och uthus inom detaljplanelagt område. Om du har en äldre nybyggnadskarta kan du använda den som underlag.

3.     Baskarta med fältkontroll krävs vid bygglovsansökan utanför detaljplanelagt område. Kartan redovisar fastighetsgränser, byggnader och markhöjder. I vissa fall bedömer vi att det räcker med en enkel baskarta.

Planritning

Planritningen ska vara i skala 1:100. En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten och trappor. Varje våning ska visas separat (exempelvis entréplan, övre plan och källarplan). Planritningen ska visa fast inredning, användning för samtliga rum, deras yta i kvadratmeter, vara måttsatt och ha skalstock. Planritningen ska visa var sektioner är tagna. Byggnadsarea samt bruttoarea ska redovisas för varje plan liksom eventuell lutning mellan entré och garage (lutningen får vara max 1:20). Ur ritningen ska det också gå att utläsa att exempelvis toaletter är anpassade för rörelsehindrade. Se ritningsexempel nedan.

Fasadritning

Fasadritningen ska vara i skala 1:100. En fasadritning ska visa byggnaden rakt framifrån och husets ytterväggar i alla väderstreck. Ritningen ska visa tak, fönster, dörrar, skorsten, trappor, takkupor, med mera. Takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas, liksom materialval och kulör för aktuella fasader, tak och fönster. Marknivåer redovisas med ny (ändrad) och befintlig marknivå. Skalstock ska finnas. Se ritningsexempel nedan.

Sektionsritning

Sektionsritningen ska vara i skala 1:100. En sektionsritning visar en byggnad i genomskärning i ett snitt som markeras på planritningen. Sektionsritningen ska visa till exempel rumshöjd, golvnivå, marknivå, byggnadshöjd, bjälklag, taklutning, takkonstruktion, väggtjocklek, grund, skorsten, och materialval. Skalstock ska finnas. Se ritningsexempel nedan.

Konstruktionsritning

Konstruktionsritningar krävs oftast inte men kan begäras in vid mer komplicerade projekt. En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad.  

Konstruktionsritningar behövs för bedömning av tekniska egenskapskrav. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar.

Exempel på vad ritningen kan visa är:

  • Grundkonstruktionen 
  • Stommen 
  • Avväxlingar i väggar 
  • Takstolar 

Marksektionsritning

En marksektionsritning ska normalt inlämnas vid uppförande av ny byggnad och vid tillbyggnad av befintligt hus när ändringar på markhöjder behöver förklaras. För att det ska finnas möjligheter att förstå markförändringarna ska det synas på situationsplanen var sektionerna är tagna.  

Ritningen ska redovisa hur marken ser ut före och efter förändring från tomtgräns till tomtgräns +5m på varje sida om tomten.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
8 april 2019
Senast uppdaterad
8 april 2019
Typ
Information