Gå till innehållet

Information om att ta cistern ur bruk

I Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) finns det i kapitel 6 föreskrifter om vad som gäller när man tar en cistern ur bruk.

6 kap. 1§ Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur bruk så att tillsynsmyndigheten kan bestämma hur cisternen bör omhändertas.


Följande checklista hjälper dig att komma ihåg vad som ska göras

  • Innan åtgärder vidtas ska tanken tömmas och rengöras. Det kan vara lämpligt att anlita ett saneringsföretag för detta. Avfall från saneringen ska tas om hand som farligt avfall.

 

  • Påfyllningsrör och avluftningsledningar ska avlägsnas eller pluggas igen för att undvika att påfyllningar kan ske av misstag.

 

  • Välj i första hand att gräva upp den markförlagda cisternen, i andra hand att sandfylla den. Sandfyllningen bör ske noggrant för att undvika framtida sättningar i mark.

 

  • Vid upptäckt av gammalt eller nytt läckage ska till Bygg- och miljönämnden kontaktas omedelbart.

 

  • Ett intyg på utförda åtgärder (ex kvitto på tömning och rengöring/skrotning samt eventuella gräv- eller återfyllningsarbeten på tanken) ska insändas till till Bygg- och miljönämnden. Det är fördelaktigt att som fastighetsägare rita in placeringen av cisternen på en fastighetskarta och anteckna vilka åtgärder som vidtagits. Detta för att undvika eventuella problem i framtiden t. ex. vid markarbeten. Utöver detta är det även för att kunna utesluta cisternen från oförklarliga problem med förorening av mark och grundvatten samt vid försäljning av fastigheten.

 

  • Kopia på fastighetskartan kan bifogas intyget till Bygg- och miljönämnden.

 

  • Vid ändring av uppvärmningssystem ska sotarmästaren informeras.

 

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
1 september 2015
Senast uppdaterad
22 november 2019
Typ
Informationsblad