Gå till innehållet

Information om cisterner

Installation, kontroll, ackrediterade företag för kontroll och anmälan när en cistern tas ur bruk

Den som förvarar ämnen som kan förorena mark och vatten ska övervaka och kontrollera sin verksamhet för att förhindra läckage eller utsläpp. Vid läckage eller utsläpp ska bygg- och miljönämnden informeras på byggochmiljo@osthammar.se.

 

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner som innehåller bränslen, spill-, eldnings-, dieselolja eller andra brandfarliga vätskor kontrolleras regelbundet. Vid ett utsläpp av bränsle eller olja kan mark och vatten skadas för en lång tid framåt och innebära stora saneringskostnader. Det är du som är innehavaren av cisternen som är ansvarig för att din cistern kontrolleras regelbundet. Nedan följer vanliga frågor. Observera att dessa svar inte är heltäckande. Fullständig information finns i föreskrifterna.

 

Vid yrkesmässig hantering av brandfarliga vätskor kan tillstånd även krävas från räddningstjänsten. E-post: osthammarbrandstation@uppsala.se, tel 0173-886 40.

 

Vad ska man tänka på innan man installerar en cistern?

Innan en ny eller avställd cistern tas i bruk ska Samhällsbyggnadsförvaltningen informeras skriftligt. Informationen ska ske i god tid (minst fyra veckor) innan installation. Blankett finns på hemsidan.

Informationsplikten gäller för:

• Cistern i mark som rymmer mer än 1 m3

• Cistern ovan mark som rymmer mellan 1 m3- 10 m3

• Cistern inomhus som inte är kontrollerbar runt om eller har rörledning i golv eller mark och som rymmer mellan 1 m3- 10 m3

• Cisterner och hantering av mer 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

• Cistern (enligt ovan) som varit avställd och åter ska tas i bruk

 

Cisternen inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller hårdare regler, bl.a. är kontrollintervallet kortare, mängden för informationsplikt mindre samt att krav ställs på sekundärt skydd (invallning). Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker på om din cistern ligger inom vattenskyddsområde.

 

Vad ska finnas med på cisternens tillverkningsskylt?

En cistern ska ha en skylt som talar om följande:

• Tillverkare, tillverkningsår och tillverkningsnummer/Id- nummer

• Volym och beräkningstemperatur i Cº och beräkningstryck i bar

• Högsta tillåtna densitet

• Tillverkningsstandard

• Certifikatnummer (om den är certifierad)

 

Hur ofta, och varför, ska en cistern kontrolleras?

Vid nyinstallation görs en installationskontroll. Cisterner ska inspekteras med ett intervall av 3, 6 eller 12 år beroende på utformning och placering. Återkommande kontroller görs för att se till att cisternen är i gott skick och att det inte finns något läckage. I samband med kontrollen ska kontrollföretaget skriva en kontrollrapport som ska förvaras av den som använder cisternen. Har en cistern skadats kan en revisionskontroll behöva göras.

 

Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, ska ges in till tillsynsmyndigheten.

 

Vem får kontrollera en cistern?

Endast företag som är ackrediterade av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och tekniska kontroll) får kontrollera cisterner. För information om vilka företag som är ackrediterade se http://www.swedac.seeller kontakta SWEDAC på telefon 0771-99 09 00 eller registrator@swedac.se.

 

Cistern som tas ur bruk

För att en cistern ska anses vara ur bruk ska cisternen och dess rörledningar ha tömts och rengjorts. Påfyllningsröret ska tas bort eller pluggas igen för att förhindra att påfyllning kan ske av misstag. Ett intyg på att cisternen är tagen ur bruk ska skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. På kommunens hemsida kan du hämta mer information samt blankett om att ta cistern ur bruk.

 

Lagstiftning och allmänna råd

  • Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSB 2018:3).
Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
1 september 2015
Senast uppdaterad
19 november 2019
Typ
Informationsblad