Gå till innehållet

Underrättelse om ansökt bygglov vid fastighet Marma 3:32 i Alunda

Avfallsenheten i Östhammars kommun har ansökt om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation vid rubricerad fastighet.

Innan Bygg- och miljönämnden fattar beslut i ärendet bereds ges du som närboende tillfälle att yttra dig. Finns barn eller ungdomar i ditt hushåll har även de möjlighet att skicka in sitt yttrande i ärendet.

Skriftliga synpunkter kan lämnas till nämnden senast 2023-12-22.
Därefter kommer beslut att fattas, även om ni inte avger något yttrande. Vänligen märk eventuellt yttrande med diarienummer BMN-2023-3158.

Skicka gärna digital e-post till: byggochmiljo@osthammar.se

Kopia av ritningar och situationsplan bifogas nedan.

Se även information om förenklad delgivning.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
6 december 2023
Senast uppdaterad
6 december 2023
Typ
Kungörelser