Gå till innehållet

Översiktsplan 2023 med sikte på 2040

I December 2023 beslutade kommunfullmäktige om att anta ny översiktsplan för Östhammars kommun. I januari 2024 vann planen laga kraft. Översiktsplanen är ett viktigt dokument och ett starkt stöd för Östhammars kommuns utveckling.

Översiktsplanens huvuddokument är uppdelat i tre delar. Nedan kan du läsa vad de olika delarna i huvuddokumentet betyder i stora drag och dess innehåll.

Del 1 – Inledning

I denna del introduceras läsaren för den övergripande målbilden för Östhammars kommun, vad en översiktsplan är och den tillhörande processen. Här presenteras en framtidsbild av kommunen, vart vi vill vara år 2040. Läsaren får sedan en bild av kommunen idag, vår roll i regionen, mellankommunala frågor och viktiga strategiska dokument.

Del 2 – Planeringsförutsättningar

Här berättar vi om vad kommunen har att förhålla sig till i form av exempelvis skyddsvärda områden, riksintressen och andra viktiga kommunala intressen som påverkar var utvecklingen kan ske och under vilka förutsättningar. Dessa intressen visas i många fall geografiskt på vår kommuntäckande karta med tillhörande beskrivningar och strategier. Här kan du även se förteckningar över skyddade områden i kommunen.

Del 3 – Framtida mark- och vattenanvändning  

I denna del kan du läsa om kommunens strategier för den framtida mark- och vattenanvändningen. Här beskrivs de riktlinjer och strategier som kommunen har för bebyggelseutvecklingen.

Den kommuntäckande kartan (sidan 74 i huvudhandlingen) visar de grova dragen för hela kommunens mark- och vattenytor, och gränserna mellan områden i denna karta ska alltså inte ses som exakta. I del 3 presenteras även förslag till tätortsfördjupningar för kommunens fem större tätorter. En djupare precisering för vart kommunen vill att nya bostäder, industrier, skolor, rekreation m.m. ska utvecklas finns presenterade i tätortskartorna tillsammans med områdesbeskrivningar. Fortsättningsvis tar del 3 upp strategier för olika temaområden såsom infrastruktur, landsbygd, energi, grönstruktur med mera.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
1 januari 2024
Senast uppdaterad
2 april 2024
Typ
Överordnade styrdokument