Gå till innehållet

Gång- och cykelvägsplan

Kommunfullmäktige har beslutat om en gång- och cykelvägsplan för att främja cyklandet i kommunen. I planen listas drygt 30 olika prioriterade sträckor i de större tätorterna.

Satsningar i större tätorter

Satsningar i gång- och cykelvägsplanen begränsas till de större tätorterna; Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk och Östhammar. I nämnda tätorter bor flest människor samtidigt som avstånden är kortare. Det är alltså där som flest destinationer kan nås inom rimliga avstånd. 

Fokus på brister och ökad säkerhet

Planen syftar främst till att åtgärda på brister i det befintliga gång- och cykelvägnätet i de större tätorterna, till exempel saknade länkar och säkerhetshöjande åtgärder. Vi har bedömt att cykelvägar mellan och i anslutning till skolor, anläggningar, idrottsplatser, större bostadsområden samt kollektivtrafikmålpunkter är särskilt viktiga. 

Åtgärder 2015-2020

Bland de drygt 30 olika åtgärder som har prioriterats i planen har vi gjort en ytterligare prioriteringsordning: hög, medel och låg. De åtgärder som har hög prioritering möter de brister som idag finns i befintligt gång- och cykelvägsnät, till exempel platser där det helt saknas separation av bilar och fotgängare och cyklister. Dessa ska prioriteras under de kommande tre åren.

Utbyggnad av ett sammanhängande cykelnät

På längre sikt är det angeläget att ha en plan för hur utbyggnad av ett sammanhängande cykelnät ska ske. Innan vi har kommit så långt fortsätter arbetet med förbättringar och utbyggnad av gång- och cykelinfrastrukturen, som är ett löpande arbete.

Prioriteringsordningen kan komma att förändras i efterhand allteftersom tätorterna utvecklas, rörelsemönster förändras och nya samhällsviktiga byggnader byggs. 

Organisation
Avfallsenheten
Publicerad
15 juni 2016
Senast uppdaterad
15 juni 2016
Typ
Plan