Gå till innehållet

Ortnamn och namnsättning

Vad är ett ortnamn?

Ortnamn är namn på städer, byar, sjöar och andra geografiska lokaler – helt enkelt namn på platser. Ortnamn är ett levande kulturarv. Många av våra ortnamn är tusen år gamla. Men ortnamn nybildas också hela tiden.

Ortnamn i kommunerna

I Sverige står kommunerna för en stor del av nybildningen av ortnamn. Kommunerna sätter namn på gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser. Kommunerna sätter också namn på sådant som rör den egna verksamheten, till exempel skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar.

Hur ortnamn ska vårdas och nybildas finns föreskrivet i Kulturmiljölagen.  Där står det att den kommunala namnsättningsverksamheten ska följa god ortnamnssed. Att kommunens ortnamn når upp till kraven på god ortnamnssed är också grundläggande för att Lantmäteriet ska godkänna de nya ortnamnen och märka ut dem på rikets officiella kartor.

1. Öppna namngivningsärenden

Plats som ska namnges  Publicerades den  Sista datum att lämna förslag
     
     
     
     

Kontakta oss