Gå till innehållet

Ge ett förslag på ortnamn!

Vänligen fyll i följande uppgifter om du önskar ge ett förslag på ortnamn i Östhammars kommun. Namnförslaget kommer att utredas inom ramen för Östhammars kommuns namnsättningsverksamhet.

Tänk på det här när du ger förslag

God ortnamnssed innebär bland annat att hävdvunna namn inte ska ändras utan starka skäl, att nya ortnamn ska stavas på ett korrekt sätt och att de nya ortnamnen ska passa in i den omgivande miljön – över tid.

Tänk också på det här när du ger förslag på ortnamn:  

-          Värna om ortnamnets unicitet! Ortnamn bör inte kunna sammanblandas med liknande ortnamn i omgivningen. Snarlika ortnamn kan skapa förvirring inom postgång, räddningstjänst och taxirörelse.

-          Anlägg ett kulturarvsperspektiv! Nya ortnamn får gärna spegla samtiden, men bör inte vara alltför dagsaktuella. Utforma ortnamn som åldras med värdighet. Låt gärna ortnamnet lyfta fram något i lokalsamhället som du tycker skall belysas eller räddas från glömska.

-          Var försiktig med memorialnamn (ortnamn uppkallade efter personer)! Memorialnamn bör endast baseras på personer som varit avlidna ett antal år samt är allmänt kända i omgivningen. Nu levande personer, personer med svag anknytning till platsen eller personer med tveksamt renommé bör inte komma ifråga.

De namnförslag som följer god ortnamnssed, lyfter fram lokala värden och fungerar praktiskt i omgivningen har stora möjligheter att godkännas som officiella ortnamn i Östhammars kommun.

 

Tillbaka till översikten

 

Namnförslagets syfte
Vilket slags objekt ska namnges?
* * * Information rörande behandling av dina personuppgifter * * *Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen är att handlägga ditt ortnamnsförslag. Vi behandlar endast de personuppgifter som du väljer att uppge i formuläret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke.Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas allra minst så länge namnförslaget utreds, och eventuellt längre, för att uppnå krav i arkivlagstiftningen.De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast inom Östhammars kommuns organisation. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.Personuppgiftsansvarig är Östhammars kommun.Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.Detta gör du enklast genom att kontakta oss på osthammardirekt@osthammar.se eller 0173-860 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osthammar.se.Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. * * *
Påbörjad
1 april 2020
Senast uppdaterad
1 januari 0001
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadskontoret

Kontakta oss