Gå till innehållet

Kommunrevision

Kommunrevisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelser och rekommendationer i kommunallagen, revisionsreglementet och "God revisionssed i kommunal verksamhet".

Mål för revisorernas verksamhet

Revisorerna har, enligt kommunallagens lydelse, att i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna skall därvid pröva om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,

  • om räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt

  • att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och verksamhetsrevision, som har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner.

Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande.

Utöver lagstiftning och reglemente ska även kommunrevisionen förhålla sig till den goda revisionsseden som är framtagen av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Organisation

Uppdraget kräver oberoende och självständiga revisorer. Kommunrevisionen består av fem förtroendevalda revisorer som väljs av kommunfullmäktige.  I revisionsarbetet är varje revisor självständig och en egen myndighet.

Under innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige, för granskning av kommunens verksamhet, utsett sju revisorer.

Enligt kommunallagen ska revisorerna anlita så kallade sakkunniga biträden (yrkesrevisorer i sin granskning. De sakkunniga biträdena ska ha god insikt i och gedigen erfarenhet av kommunal verksamhet.För år 2023 har KPMG upphandlats som sakkunniga biträden.

Ta del av rapporter

Kommunrevisionen dokumenterar sina granskningar i rapporter som du hittar via länkboxen till höger.